Trwa ładowanie...
dlqljn2
espi

RAFAMET - Złożenie pozwu przeciwko Kredyt Bank S.A. (28/2010)

RAFAMET - Złożenie pozwu przeciwko Kredyt Bank S.A. (28/2010)

Share
dlqljn2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie pozwu przeciwko Kredyt Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAMET S.A. otrzymał informację od Pełnomocnika działającego w imieniu Emitenta, iż w dniu 22.12.2010 r. został złożony w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Wydziale X Gospodarczym (44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 15) pozew przeciwko Kredyt Bank Spółka Akcyjna (01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 2/8) o zapłatę na rzecz RAFAMET S.A. kwoty 12.306.951,84 zł wraz z ustawowymi odsetkami.Pozwany Kredyt Bank S.A. w latach 2006?2008 doradzał Emitentowi przy zawieraniu transakcji zabez-pieczających ryzyko kursowe w zakresie kontraktów denominowanych w EUR realizowanych przez Emitenta. W wyniku zawarcia i rozliczenia tych transakcji Emitent poniósł stratę w wyżej wymienionej kwocie. Wobec pozwanego Spółka podnosi m.in. zarzuty w zakresie doradztwa i nakłaniania do przeprowadzenia transakcji oraz sprzeczności struktury opcyjnej narzuconej przez pozwanego z zabezpieczającą funkcją tego typu transakcji.RAFAMET S.A. od dnia 29.04.2009 r. każdorazowo przy bieżącym rozliczaniu walutowych transakcji zabezpieczających
ryzyko kursowe zastrzegał, że fakt ich rozliczania przez Spółkę nie stanowi jednoczesnego uznania wierzytelności Kredyt Bank S.A. z wyżej wymienionego tytułu, tak w całości jak i w jakiejkolwiek części.Emitent przed skierowaniem sprawy na drogę sądową informował Kredyt Bank S.A., że podejmie działania prawne zmierzające do naprawienia powstałej straty.Ponadto Spółka informuje, że wszystkie transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe zawarte w 2008 r. zostały rozliczone w księgach finansowych Spółki w latach 2008 i 2009, przez co nie mają wpływu na wyniki finansowe roku 2010.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu
2010-12-23 Prezes Zarządu E. Longin Wons Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

Podziel się opinią

Share
dlqljn2
dlqljn2