Trwa ładowanie...
dd7ocax
dd7ocax
espi

RANK PROGRESS S.A. - Raport roczny R 2012

RANK PROGRESS S.A. - Raport roczny R 2012
Share
dd7ocax
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 17 704 59 572 4 242 14 515
Zysk na sprzedaży (6 712) 19 836 (1 608) 4 833
Zysk na działalności operacyjnej (580) 64 980 (139) 15 833
Zysk brutto (31 763) 18 781 (7 611) 4 576
Zysk netto (26 458) 45 979 (6 339) 11 203
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 490 (30 942) 3 232 (7 539)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (119 610) (154 528) (28 659) (37 652)
Przepływy pienięzne z działalności finansowej 90 608 177 481 21 710 43 245
Przepływy pieniężne razem (15 512) (7 988) (3 717) (1 946)
STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 01.01.2011 31.12.2012 01.01.2011
Nieruchomości inwestycyjne 24 734 21 668 6 050 4 906
Aktywa razem 727 459 624 552 177 941 141 404
Zobowiązania długoterminowe 413 978 318 022 101 262 72 003
Zobowiązania krótkoterminowe 134 284 51 523 32 847 11 665
Kapitał własny 175 104 251 924 42 832 57 038
Kapitał zakładowy 3 718 3 715 910 841
Liczba akcji 37 183 550 37 145 050 37 183 550 37 145 050
Przeliczenia na walutę EUR dokonano wg następujących zasad:- pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.2012 r. kurs 1 EUR= 4,0882 PLN, a na 31.12.2011 r. kurs 1 EUR= 4,4168 PLN- pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. kurs 1 EUR= 4,1736PLN, a za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. kurs 1 EUR= 4,1401 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie dot. wyboru biegłego-badanie SF Rank Progress.pdf
Oświadczenie dot.rzetelności sporządzenia SF Rank Progress.pdf
Sprawozdanie finansowe - Rank Progress S.A. 2012.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Rank Progress 2012.pdf
List Prezesa Zarządu Rank Progress S.A.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania SF Rank Progress SA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Ustawy o Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2013-03-21
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)
4AUDYT Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
dd7ocax

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-21 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
2013-03-21 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2013-03-21 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-21 Dorota Skrzypczak Główny Księgowy Dorota Skrzypczak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dd7ocax

Podziel się opinią

Share
dd7ocax
dd7ocax