Trwa ładowanie...
d1p61hc

RANK PROGRESS S.A. - Raport roczny R 2014

RANK PROGRESS S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1p61hc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 21 317 17 097 5 088 4 060
Zysk na sprzedaży 2 759 (4 650) 659 (1 104)
Zysk na działalności operacyjnej 655 (5 489) 156 (1 304)
Zysk brutto 24 940 (46 648) 5 953 (11 078)
Zysk netto 29 572 (36 418) 7 059 (8 648)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (5 692) (2 090) (1 359) (496)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 174) (34 074) (280) (8 092)
Przepływy pienięzne z działalności finansowej 6 913 35 835 1 650 8 510
Przepływy pieniężne razem 47 (329) 11 (78)
STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Nieruchomości inwestycyjne 25 746 24 756 6 040 5 969
Aktywa razem 763 544 771 243 179 139 185 967
Zobowiązania długoterminowe 548 775 593 147 128 751 143 024
Zobowiązania krótkoterminowe 44 158 39 374 10 360 9 494
Kapitał własny 163 916 134 344 38 457 32 394
Kapitał zakładowy 3 718 3 718 872 897
Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550
Przeliczenia na walutę EUR dokonano wg następujących zasad: - pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.2014 r. kurs 1 EUR= 4,2623 PLN, a na 31.12.2013 r. kurs 1 EUR= 4,1472 PLN - pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. kurs 1 EUR= 4,1893 PLN, a za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. kurs 1 EUR= 4,2110 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie dot.wyboru biegłego-badanie SF Rank Progress.pdf
Oświadczenie dot.rzetelności sporządzenia SF Rank Progress.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Rank Progress za rok 2014.pdf
Sprawozdanie finansowe Rank Progress za rok 2014.pdf
List Prezesa Zarządu Rank Progress SA-2014.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania SF 2014 Rank Progress SA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1p61hc

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | 4AUDYT Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
2015-03-23 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2015-03-23 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1p61hc

Podziel się opinią

Share
d1p61hc
d1p61hc