Trwa ładowanie...
d3sd52f
d3sd52f

Raport ze spółek

Raport ze spółek
Share
d3sd52f

ARMATURA
Spółka opublikowała śródroczny raport finansowy za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.
BM BPH
Skonsolidowane przychody GK spółki w okresie I półrocza br. wyniosły 126,3 mln zł wobec 100,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny GK ukształtował się na poziomie 7,06 mln zł wobec 23,9 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik netto GK wyniósł 6,5 mln zł wobec 21,5 mln zł zysku rok wcześniej.

NTTSYSTEM
25.08 Zarząd NTT System S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 24.08.2010 r. podpisanej umowy ramowej pomiędzy konsorcjum NTT System S.A. i WebTradeCenter Sp. z o.o. a Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zapewnienie infrastruktury informatyczno - telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. w zakresie Części I zamówienia.

Przedmiotem podpisanej umowy jest:
- zapewnienie i utrzymanie portalu informacyjnego Prezydencji w sieci Internet,
- zapewnienie i utrzymanie systemu obsługi akredytacji uczestników spotkań realizowanych w ramach Prezydencji ,
- dostosowanie i obsługa infrastruktury obiektów do potrzeb spotkań w 6 lokalizacjach na terenie RP oraz dostarczenie sprzętu komputerowego (stacje robocze z peryferiami) oraz łączności telefonicznej na potrzeby uczestników spotkań i organizatorów.
Umowa została podpisana w drodze przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania publicznego, w którym złożonych zostało 9 ofert, a Ministerstwo podpisało umowę ramową z 9 Wykonawcami. Budżet Ministerstwa na potrzeby realizacji przedmiotowej umowy ramowej wynosi 45,5 mln zł netto. Zakres i wartość wykonywanych prac będzie określona w odrębnych zamówieniach realizowanych w ramach podpisanej umowy ramowej i umów wykonawczych, zawieranych oddzielnie do każdego zamówienia.
W umowie ustalono karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych NTT System S.A., które na koniec I kwartału 2010 r. wynosiły 119 654 tys. zł.

d3sd52f

POLJADLO
24.08 Zarząd Spółki Polskie Jadło SA poinformuje, że w dniu 24 sierpnia 2010 zawarta została umowa konsolidacyjna pomiędzy spółką Polskie Jadło S.A. a spółką Ko-operator Bronikowski, Górzyński spółka jawna.
Przedmiotowa umowa jest wynikiem długoletniej współpracy pomiędzy obydwoma jednostkami oraz realizacji zapisów listu intencyjnego zawartego 10 maja 2010 roku pomiędzy Polskie Jadło SA a Ko-operator Bronikowski, Górzyński sj i zastępuje ona w całości Ramową Umowę Operatorską z dnia 27 czerwca 2008 roku . Na mocy umowy Spółka Polskie Jadło stała się spółką dominującą względem spółki Ko-operator Bronikowski, Górzyński spółka jawna przejmując pełną kontrolę finansową i organizacyjną. Począwszy od dnia 1 września 2010 zgodnie z powołaną umową Polskie Jadło S.A. na mocy zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dokonywać będzie konsolidacji danych finansowych obydwu spółek. Terminy raportów skonsolidowanych zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Zawarcie umowy konsolidacyjnej pomiędzy spółkami jest rozpoczęciem procesu połączenia kapitałowego obu spółek poprzez docelowe przejęcie spółki Ko-operator sj przez Polskie Jadło spółka akcyjna. Połączenie kapitałowe obu spółek przeprowadzone ma zostać na przełomie roku 2010/ 2011.

BM Banku BPH

d3sd52f

Podziel się opinią

Share
d3sd52f
d3sd52f