Trwa ładowanie...
d3gm7yy
d3gm7yy
espi

REDAN - Raport roczny R 2014

REDAN - Raport roczny R 2014
Share
d3gm7yy
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 165 770 156 987 39 570 37 280
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 663 9 343 -2 307 2 219
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 34 295 35 197 8 186 8 358
Zysk (strata) netto 35 629 34 854 8 505 8 277
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 890 3 233 -4 748 768
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 743 1 506 2 803 358
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 021 -3 686 2 869 -875
Przepływy pieniężne netto, razem 3 874 1 053 925 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,03 1,29 0,25 0,31
WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A. 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.203
Aktywa razem 167 597 152 275 39 321 36 718
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 553 58 757 7 168 14 168
Zobowiazania długoterminowe 1 989 24 595 467 5 931
Zobowiązania krótkoterminowe 28 564 34 162 6 702 8 237
Kapitał własny 137 044 93 518 32 153 22 550
Kapitał zakładowy 34 666 26 938 8 133 6 495
Liczba akcji 34 666 200 26 938 000 34 666 200 26 938 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,0 3,5 0,9 0,8
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Powyższe dane finansowe za 2014 i 2013 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: − poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2014 roku – 4,2623 PLN / EUR i na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN/EUR., − poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią rytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) – 4,1893 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku) - 4,2110 PLN / EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu Redan SA za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu
Raport z przestrzegania Ładu Korporacyjnego.pdf Sprawozdanie z przestrzegania Ładu Korporacyjnego
List Zarządu Redan do Akcjonariuszy 2014 - jednostkowy.pdf List Zarządu Redan SA
Opinia i raport Redan 2014.pdf Opinia Biegłych
Sprawozdanie jednostkowe Redan 2014.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDAN Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
94-250 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żniwna 10/14
(ulica) (numer)
042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70
(telefon) (fax)
redan@redan.com.pl www.redan.com.pl
(e-mail) (www)
725-10-17-332 471127885
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)
d3gm7yy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Anna Królikiewicz Główna Księgowa Anna Królikiewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3gm7yy

Podziel się opinią

Share
d3gm7yy
d3gm7yy