Trwa ładowanie...
d1uejof
d1uejof
espi

RELPOL - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (25/2012)

RELPOL - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (25/2012)
Share
d1uejof

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RELPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 12.03.2012 podpisał BRE Bank S.A. następujące umowy: 1. Umowę kredytową o kredyt inwestycyjny w PLN, do wysokości 6,8 mln zł, z wykorzystaniem do dnia 30.03.2013 r. Kredyt spłacany będzie w 54 równych miesięcznych ratach w terminie do 29 grudnia 2017 r. Oprocentowanie kredytu wynosi: WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów + marża banku 1,75% p.a. Marża banku może wzrosnąć do 2,25% p.a. w przypadku niespełnienia przez spółkę warunku utrzymania średniomiesięcznych wpływów na rachunku bieżącym prowadzonym w banku, na poziomie nie niższym 3 mln zł oraz utrzymania ustalonych wskaźników marży zysku netto, płynności bieżącej, zadłużenia i ADSCR. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów związanych z modernizacją linii technologicznej do produkcji przekaźników przemysłowych. Obowiązkiem spółki jest między innymi utrzymanie wskaźnika marży zysku netto na poziomie nie niższym niż 4%, utrzymanie wskaźnika płynności bieżącej na poziomie nie mniejszym niż 1,5;
wskaźnika zadłużenia nie wyższego niż 50% i wskaźnika ADSCR nie mniej niż 2,6. Wskaźniki będą weryfikowane w każdym kolejnym kwartale kalendarzowym w oparciu o dane finansowe. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka łączna do kwoty 3 mln zł na prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz prawie własności budynków weksel in blanco, zastaw rejestrowy na wskazanych maszynach i urządzeniach, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach składających się na przedmiot finansowania, cesja potwierdzona na rzecz banku wierzytelności od wskazanych kontrahentów na podstawie umowy o cesję globalną, cesja niepotwierdzona na rzecz banku wierzytelności należnych od wskazanych kontrahentów na podstawie umowy o cesję globalną. 2. Umowa ustanawiająca hipotekę łączną na kwotę 3 mln zł na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i budynkach będących własnością spółki. 3. Umowa o cesję globalną należności od dłużników wskazanych w umowie. 4. Umowy zastawnicze na maszynach i urządzeniach ? 21 sztuk. 5. Umowa o
cesję praw z umowy ubezpieczenia, na podstawie której spółka przelewa na rzecz banku przysługujące jej prawa do całości odszkodowań z tyt. umowy ubezpieczenia rzeczy ruchomych objętych umowami zastawniczymi, potwierdzone polisą ubezpieczeniową, na kwotę 6,6 mln zł. Będzie to obowiązywać od wpisania hipoteki na rzecz BRE, na miejsce zwolnione przez Raiffeisen Bank Polska S.A. 6. Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RELPOL SA
(pełna nazwa emitenta)
RELPOL Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
68-200 Żary
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul.11 listopada 37
(ulica) (numer)
(0-68) 47 90 800 (0-68) 374 38 66
(telefon) (fax)
relpol@relpol.com.pl www.relpol.com.pl
(e-mail) (www)
928-000-70-76 970010355
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Rafał Gulka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uejof

Podziel się opinią

Share
d1uejof
d1uejof