Trwa ładowanie...
d25b6gs
espi

RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d25b6gs
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży 72.923 61.262 17.325 15.236
Zysk brutto ze sprzedaży 11.425 11.075 2.714 2.754
Zysk przed opodatkowaniem -1.229 -132 -292 -33
Zysk netto 30 915 7 228
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej -34.547 13.894 -8.208 3.455
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -7.332 -33.335 -1.742 -8.290
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 1.454 24.198 345 6.018
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -40.425 4.757 -9.604 1.183
Zapasy 714.803 606.592 173.749 137.518
Razem aktywa 841.871 766.699 204.636 173.815
Zaliczki otrzymane 142.694 91.895 34.685 20.833
Zobowiązania długoterminowe 134.032 146.488 32.579 33.210
Zobowiązania krótkoterminowe w tym zaliczki otrzymane 279.352 197.628 67.903 44.803
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 424.502 418.292 103.185 94.829
Kapitał podstawowy 20.762 20.762 5.054 5.054
Średnia ważona liczba akcji ( podstawowa ) 272.360.000 272.360.000 272.360.000 272.360.000
Średnia ważona liczba akcji ( rozwodniona ) 272.999.333 272.999.333 272.999.333 272.999.333
Zysk netto przypadający na jedna akcję zwykłą ( podstawowy i rozwodniony ) 0,001 0,003 0,0002 0,001
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RonsonShortreport3Q2012PLFinal.pdf Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2012 - tłumaczenie polskie
RonsonShortreport3Q2012EngFinal.pdf Kwartalny Raport Skonsolidowany Q3/2012 - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie EUR
data przekazania: 2012-11-07
RONSON EUROPE N.V.
(pełna nazwa emitenta)
RONSON EUROPE N.V. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
3012NJ Rotterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Weena 210-212
(ulica) (numer)
+ 48 22 823 97 98 +48 22 823 97 99
(telefon) (fax)
mpilich@ronson.pl www.ronson.pl
(e-mail) (www)
NL8181.32.061 024416758
(NIP) (REGON)
d25b6gs

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Shraga Weisman
2012-11-07 Tomasz Łapiński
2012-11-07 Andrzej Gutowski
2012-11-07 Israel Gredinger
2012-11-07 Ronen Ashkenazi
2012-11-07

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25b6gs

Podziel się opinią

Share
d25b6gs
d25b6gs