Trwa ładowanie...
d3dldbp

RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3dldbp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 153 155 207 025 36 605 49 315
Zysk brutto ze sprzedaży 11 930 42 565 2 851 10 139
Zysk brutto przed opodatkowaniem (18 684) 17 086 (4 466) 4 070
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (15 431) 18 648 (3 688) 4 442
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (49 962) 54 430 (11 941) 12 966
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 336) 944 (319) 225
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 69 735 (47 771) 16 667 (11 379)
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 18 437 7 603 4 407 1 811
Zapasy lokali mieszkalnych 706 501 604 790 165 767 145 838
Razem aktywa 841 477 745 036 197 437 179 657
Zaliczki otrzymane 99 013 70 565 23 232 17 016
Zobowiązania długoterminowe 245 403 154 960 57 579 37 367
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym zaliczki otrzymane) 144 733 123 520 33 959 29 785
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 449 242 464 673 105 406 112 050
Kapitał podstawowy 20 762 20 762 5 054 5 054
Średnia liczba akcji (podstawowa) 272 360 000 272 360 000 272 360 000 272 360 000
Zysk netto przypadający na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (0,057) 0,068 (0,014) 0,016
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RonsonConsolidatedAnnual2014ENG_Final.pdf Raport Roczny za rok 2014 - wersja angielska
RonsonConsolidatedAnnual2014PL_FINAL.pdf Raport Roczny za rok 2014 - tłumaczenie polskie

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3dldbp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSR/MSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Shraga Weisman Prezes Zarządu
2015-02-19 Tomasz Łapiński Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy
2015-02-19 Andrzej Gutowski Członek Zarządu/Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
2015-02-19 Peter Dudoleński Członek Zarządu
2015-02-19 Ronen Ashkenazi Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Rami Geris Kontroler Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3dldbp

Podziel się opinią

Share
d3dldbp
d3dldbp