Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

ROVESE S.A. - Zawarcie umowy pomiędzy Emitentem i podmiotem zależnym Emitenta (7/2014)

ROVESE S.A. - Zawarcie umowy pomiędzy Emitentem i podmiotem zależnym Emitenta (7/2014)
Share
d18d7mo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pomiędzy Emitentem i podmiotem zależnym Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ROVESE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 5 maja 2014 r. nabył wszystkie akcje wyemitowane przez Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (jednostka zależna Rovese S.A.) od LXIV S.a r.l z siedzibą w Luxemburgu (jednostka zależna Rovese S.A.) na podstawie umowy nabycia akcji zawartej w dniu 5 maja 2014 roku. Przedmiotem powyższej transakcji było 90.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Cersanit III S.A., o łącznej wartości nominalnej 90.000.000,00 PLN, stanowiących 100% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 90.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów. Łączna cena nabytych akcji wyniosła 268.067.401,47 PLN. Zapłata powyższej ceny zostanie dokonana poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności. Powyższa transakcja pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej i jest związana z uproszczeniem struktury Grupy Kapitałowej. Umowa została uznana za
znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
sekretariat@rovese.com www.rovese.com
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)
d18d7mo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Ireneusz Kazimierski Prezes Zarządu
2014-05-06 Michał Romański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo