Trwa ładowanie...
d32i4pk
espi
04-03-2013 18:52

Rubicon Partners NFI SA - Uchwały podjęte na NWZ Rubicon Partners SA w dniu 4 marca 2013 godz. 11...

Rubicon Partners NFI SA - Uchwały podjęte na NWZ Rubicon Partners SA w dniu 4 marca 2013 godz. 11.00 ? informacja o sprzeciwach i odstąpieniach (22/2013)

Share
d32i4pk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZ Rubicon Partners SA w dniu 4 marca 2013 godz. 11.00 ? informacja o sprzeciwach i odstąpieniach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 8 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), informuje że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners SA zwołane na dzień 4 marca 2013 r. godzina 11.00, w którym uczestniczyło 18,75% kapitału zakładowego nie spełniało wymogów dotyczących kworum umożliwiających podjęcie uchwał w przedmiocie pkt 6 lit. a) i b) porządku obrad przewidzianych w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki stało się bezprzedmiotowe, wobec czego po podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.
Jednocześnie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 ww Rozporządzenia, Zarząd Spółki przekazuje poniżej treść podjętych uchwał w dniu 4 marca 2013 roku godz. 11.00 wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji/głosów/procentowym udziale oraz zgłoszonych sprzeciwach. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.779.629 akcji, które stanowią 18,75% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 20.779.629. Głosów "za" oddano 14.293.879, głosów "przeciw" oddano 6.485.750, głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Akcjonariusz zgłosił sprzeciw wobec powyższej uchwały.
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwał: a) w sprawie zmian w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru; b) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, zmiany statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; c) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7)
zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu oddano ważne głosy z 20.779.629 akcji, które stanowią 18,75% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 20.779.629. Głosów "za" oddano 20.028.878, głosów "przeciw" oddano 750.751, głosów "wstrzymujących się" nie oddano. Sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiło dwóch Akcjonariuszy oraz Pełnomocnik jednego Akcjonariusza . Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32i4pk

| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-04 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32i4pk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d32i4pk
d32i4pk