Trwa ładowanie...
d2ekvl3
d2ekvl3
espi

Rubicon Partners SA - Podpisanie listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum ...

Rubicon Partners SA - Podpisanie listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum SA. (4/2015)
Share
d2ekvl3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum SA. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rubicon Partners (?Spółka?; ? Sprzedający?) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym dwóch listów intencyjnych (?Listy Intencyjne?) z potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi nabyciem należącego do Spółki pakietu 30,59% akcji Miraculum SA z siedzibą w Krakowie (?Miraculum?). Pierwszy z podpisanych Listów Intencyjnych zawarty został ze spółką Mariza Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Rząsce, pow. Krakowski (?Mariza?). Mariza zajmuje się dystrybucją kosmetyków pod marką Mariza w formie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu sieciowego MLM (multi level marketing). Mariza oferuje kosmetyki pielęgnacyjne, a także wyroby perfumeryjne i kosmetyki do makijażu. Zgodnie z treścią podpisanego Listu Intencyjnego, Mariza jest zainteresowana nabyciem pakietu 30,59% akcji Miraculum należących obecnie do Sprzedającego, a docelowo osiągnięciem udziału przekraczającego 50% ogólnej liczby akcji Miraculum (?Transakcja?). Realizacji transakcji może służyć także nabycie wierzytelności z tytułu 7 729 obligacji
Miraculum, posiadanych obecnie przez Spółkę. Na podstawie Listu Intencyjnego strony będą prowadziły negocjacje warunków Transakcji. W terminie 21 dni od daty podpisania Listu Intencyjnego, Mariza przedstawi Sprzedającemu wstępną ofertę przeprowadzenia Transakcji. List opisuje szczegółowo procedurę negocjacji oferty. Negocjacje powinny zostać zakończone do dnia 20 marca 2015 r. W przypadku ich sukcesu, wiążąca umowa dotycząca Transakcji zostanie podpisana w ciągu 7 dni po tej dacie. Jeśli natomiast do dnia 20 marca 2015 r. strony nie uzgodnią warunków Transakcji ? List Intencyjny wygaśnie. W Liście intencyjnym nie zostały ustanowione żadne kary umowne, list nie stanowi wiążącej oferty ani nie ma charakteru umowy przedwstępnej. Pozostałe postanowienia Listu Intencyjnego mają charakter standardowy dla tego rodzaju dokumentów. Drugi List Intencyjny został podpisany ze spółką RDM Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?RDM?). RDM jest podmiotem powiązanym z obecną Panią Prezes Zarządu Miraculum ? Moniką
Nowakowską, doradza w zarządzaniu i restrukturyzacji Miraculum. RDM zrealizowała kilkanaście projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych, głównie w branży FMCG. Udziałowcy RDM kontrolują także spółkę kosmetyczną Allverne Sp. z o.o., która oferuje kosmetyki pielęgnacyjne pod marką Vitea i Allverne. Treść Listu Intencyjnego pomiędzy Spółką a RDM jest zasadniczo tożsama z treścią Listu Intencyjnego podpisanego pomiędzy Spółką z Marizą. Podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia potencjalnej Transakcji jest elementem realizacji nowej strategii Rubicon Partners, której założenia były opublikowane raportem bieżącym nr 64 z dnia 18 sierpnia 2014 roku. Dalsze informacje o prowadzonych działaniach będą podawane przez Spółkę w trybie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
22 209 98 00 22 209 98 01
(telefon) (fax)
biuro@rubiconpartners.pl www.rubiconpartners.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ekvl3

Podziel się opinią

Share
d2ekvl3
d2ekvl3