Trwa ładowanie...
d2uxn3u

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przewidujący, że deficyt wyniesie nie więcej niż 54,74 mld zł, zaś wzrost gospodarczy sięgnie 3,8%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z zapowiedziami, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB.

Share
d2uxn3u

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na 313,79 mld zł, wydatki - na 368,53 mld zł.

"Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano: dochody - 62 400 147 tys. zł, wydatki - 71 640 528 tys. zł, ujemny wynik budżetu środków europejskich - 9 240 381 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Rząd szacuje, że przychody z prywatyzacji w 2016 r. wyniosą 221,33 mln zł, a rozchody finansowane z tego źródła 3 433,84 mln zł. Ujemne saldo z tego tytułu w wysokości 3 212,51 mln zł zostanie pokryte przez zwiększenie finansowania krajowego i zagranicznego.

d2uxn3u

"W 2016 r. potrzeby pożyczkowe netto ukształtują się na poziomie 74 677,2 mln zł. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto będzie na poziomie 51 203,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 23 474,1 mln zł" - podało CIR.

Deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. planowany jest na poziomie 69,8 mld zł. Największy wpływ na wynik tego sektora będą miały planowany wynik budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, których łączny deficyt w 2016 r. przewidywany jest na poziomie 64 mld zł, wobec 53,4 mld zł w 2015 r.

"Uwzględniając dostosowanie metodyki krajowej do metodyki Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA'2010), wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB" - czytamy też w komunikacie.

W projekcie założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 56,2 mld zł w 2015 r. i o 42 mld zł w 2016 r. "Relacja długu do PKB wyniesie 49,1% pod koniec 2015 r. i 49% w 2016 r. Z kolei relacja do PKB - kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym - wyniesie na koniec roku 2015 i 2016 odpowiednio: 47,5% i 48,6%" - napisano w informacji.

d2uxn3u

Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2016 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych:
- wzrostu PKB (w ujęciu realnym o 3,8%),
- średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,7%),
- nominalnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,6%),
- wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%),
- wzrostu spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%).

"Najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r. będą m.in.:
? wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych,
? wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.
Dodatkowo na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9 233 270 tys. zł" - napisało dalej CIR.

Dochody podatkowe w 2016 r. wyniosą 276,12 mld zł, co stanowi 14,6% PKB prognozowanego na 2016 r.

"W 2016 r. przewiduje się dochody z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3,2 mld zł. Dywidendy i wpłaty z zysku zaplanowano w wysokości 4 799 670 tys. zł, a wpływy z cła w wysokości 3 034 000 tys. zł" - podano też w komunikacie.

d2uxn3u

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na 2016 r. wynosi 368,53 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w projekcie znowelizowanej ustawy budżetowej na 2015 r. o 9,5%.

"W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zapewniono:
? finansowanie programu 'Rodzina 500+' jako priorytetu rządu (program jest instrumentem z obszaru aktywnej polityki prorodzinnej, a jego celem jest przede wszystkim pomoc rodzinom wychowującym dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce przez przyznanie im nowego świadczenia wychowawczego);
? zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte tzw. 'zamrożeniem' wynagrodzeń;
? środki na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. - łączny koszt wypłaty tych dodatków wynosi 1,41 mld zł;
? dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w kwocie ponad 0,9 mld zł;
? podniesienie wydatków na obronę narodową do 2% PKB, tj. o blisko 3 mld zł więcej w stosunku do 2015 r.;
? środki na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne w tym: na weryfikację świadczeń rodzinnych (tj. podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz niektórych świadczeń), na realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (chodzi o przyznanie świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1 000 zł osobom nieuprawnionym do zasiłku macierzyńskiego)
, a także na realizację tzw. mechanizmu 'złotówka za złotówkę' (rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe nadal będzie mogła otrzymywać świadczenia rodzinne, ale w obniżonej wysokości);
dodatkowe środki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej jako skutek podniesienia kwot kryteriów dochodowych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r. (podniesienie kryteriów wpłynie na zwiększenie dostępności do świadczeń);
? dofinansowanie działań samorządu w celu rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów 'Senior-WIGOR';
? realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym (ustawa tworzy m.in. podstawę do przyjęcia Narodowego Programu Zdrowia, w ramach którego nowym zadaniem będzie program profilaktyki otyłości; minister sportu i turystyki będzie prowadzić działania mające na celu popularyzację aktywności fizycznej, sportu masowego, rekreacji i zdrowego stylu życia);
? finansowanie specjalizacji lekarzy w ramach rezydentur dla wszystkich absolwentów uczelni medycznych;
? środki na reorganizację Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (chodzi o powstanie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher);
? finansowanie budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
? realizację rządowego programu 'Studia dla wybitnych', mającego na celu wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu kształcenia w zagranicznych uczelniach;
? realizację programu 'Bezpieczna+' - cele programu obejmują m.in. działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym (doposażanie sal w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 'Ogniki' do praktycznych zajęć);
? finansowanie rozwiązań z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w której określono zasady udzielania pomocy prawnej m.in. osobom fizycznym, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub 65 lat;
środki na świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie oraz jednorazową pomoc pieniężną przyznawaną uprawnionym, na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
? budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej, które będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce;
? wspieranie polskich interesów gospodarczych oraz umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i promocji gospodarczej Polski przez rozwój Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP;
? zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego.
Ponadto, w projekcie budżetu zapewniono finansowanie kontynuacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, takich jak:
? zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego;
? zabezpieczenie wypłat z Funduszu Dopłat w związku z realizacją programu ?Rodzina na swoim" oraz wsparcia nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM);
? ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej;
? modernizacja infrastruktury, w tym w szczególności transportu drogowego i kolejowego (w 2016 r. będą kontynuowane programy w zakresie budowy dróg krajowych oraz inwestycji kolejowych; realizowany będzie program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, którego celem jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych);
? działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;
? kontynuacja Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
? dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dożywiania" - czytamy w materiale.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2016 r. wyniesie 19,5%. Jednocześnie prognozuje się deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 2,8% PKB, podano także w komunikacie.

(ISBnews)

d2uxn3u

Podziel się opinią

Share
d2uxn3u
d2uxn3u