Trwa ładowanie...
d4m0n94

Rząd przyjął projekt ustawy dot. wspierania polubownego rozwiązywania sporów

Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, przedłożony przez ministra gospodarki, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Share
d4m0n94

"Celem projektu ustawy jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Do polskiego porządku prawnego mediację w sprawach cywilnych wprowadzono w 2005 r. Niestety, ten rodzaj rozwiązywania sporów nie cieszy się popularnością - liczba ugód zawieranych w wyniku mediacji nie przekracza 0,2% spraw rozpoznawanych przez sądy. Jedną z głównych barier, która hamuje rozwój mediacji jest brak wiedzy o mediacji i innych sposobach polubownego rozwiązywania sporów. Dlatego część propozycji zawartych w nowych przepisach ma uświadomić stronom sporu, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego i - co najważniejsze - zakończyć konflikt w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze propozycje zmian w zakresie mediacji: wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu; wzmocnienie obowiązku informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania; uporządkowanie kwestii proceduralnych dotyczących mediacji: strony uzyskają pierwszeństwo przy wyborze mediatora; wprowadzenie wymagań dotyczących kwalifikacji mediatorów stałych; stworzenie systemu zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych; skrócenie terminu na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego z 3 do 2 miesięcy.

"Nowe przepisy mają zwiększyć liczbę mediacji pozasądowych, a tym samym odciążyć sądy oraz obniżyć koszty, jakie spory sądowe generują w gospodarce. Wprowadzenie obowiązku poinformowania w pozwie, czy strony podjęły mediację lub inną alternatywną metodę rozwiązania konfliktu, ma wyraźnie wskazać, że każda sprawa skierowana do sądu powinna zostać poprzedzona oceną, czy jest szansa na jej polubowne zakończenie. Sędzia na każdym etapie procesu będzie nakłaniać strony do mediacji, a także pouczać o możliwości ugodowego rozwiązania sporu, w szczególności przez mediację" - czytamy dalej.

d4m0n94

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zapowiadało wcześniej, że chce promować mediację prewencyjną. W tym celu Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP). Jest to jednostka organizacyjna zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców.

CWP powstało w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny poprzez mediacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(ISBnews)

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94