Trwa ładowanie...
dug919u
dug919u

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019 (opis)

Rząd przyjął we wtorek Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019. Zakłada on, że w 2016 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 2,6 proc. PKB, wzrost gospodarczy sięgnie 3,8 proc., a ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4 proc.
Share
dug919u

"+Program konwergencji. Aktualizacja 2016+ zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych do 2019 r. Prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. Zawiera także pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2019, których celem jest ograniczenie luki podatkowej" - podkreślono w komunikacie CIR po posiedzeniu rządu.

Według komunikatu wzrost gospodarczy w 2016 r. wyniesie 3,8 proc., czyli będzie o 0,2 pkt proc. większy niż w 2015 r. "Prognozuje się, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB nadal będzie przyspieszać i wyniesie: 3,9 proc. w 2017 r., 4,0 proc. w 2018 r. i 4,1 proc. w 2019 r." - podkreśla CIR.

Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB ma być prywatny popyt krajowy, w tym spożycie gospodarstw domowych wspierane przez postępującą poprawę sytuacji na rynku pracy i skutki programu Rodzina 500 plus. Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost gospodarczy będą inwestycje - w związku z oczekiwanym przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych i utrzymującym się na relatywnie niskim poziomie kosztem kapitału. Na wzrost PKB korzystnie wpłyną także działania rządu prowadzące do przekształcenia polskiej gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy, z innowacyjnym sektorem wytwórczym oraz nowoczesnym sektorem usług - informuje CIR.

dug919u

"Oczekuje się, że w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4 proc. w stosunku do 2015 r., a w latach kolejnych wskaźnik CPI wyniesie: 1,3 proc. w 2017 r., 1,8 proc. w 2018 r. i 2,2 proc. w 2019 r. Równocześnie szacuje się, że w 2016 r. stopa bezrobocia spadnie do 6,6 proc., a w 2017 r. ukształtuje się na poziomie 6,2 proc., aby do 2019 r. zmniejszyć się do 5,5 proc." - podkreślono.

Jak zaznacza CIR do 2015 r. polityka makroekonomiczna prowadzona była w warunkach ujemnej, lecz domykającej się luki produktowej. Luka produktowa, czyli różnica między obserwowanym i potencjalnym PKB, domknie się w 2016 r. i pozostanie na poziomie zerowym do 2019 r. Pomimo domknięcia luki produktowej, presja inflacyjna w 2016 r. pozostaje bardzo ograniczona. Utrzymujące się niskie ceny surowców energetycznych istotnie ograniczają presję kosztową, poziom cen żywności ciągle pozostaje niski.

Plan zawiera też prognozy deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zgodnie z nimi w 2016 r. wyniesie on 2,6 proc. PKB, a następnie: 2,9 proc. PKB w 2017 r., 2,0 proc. PKB w 2018 r. i 1,3 proc. PKB w 2019 r.

"Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. oszacowano na 52,0 proc. PKB. Przewiduje się, że wzrośnie on w 2017 r. do 52,5 proc. PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać i osiągnie 52,0 proc. PKB w 2018 r. i 50,4 proc. PKB w 2019 r." - głosi komunikat.

dug919u

"Celem polityki budżetowej będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu" - podkreślono.

"Rozwiązania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, w tym działania, które mają realizować Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, będą wdrażane w sposób, który nie naruszy stabilności finansów publicznych. W szczególności respektowane będą regulacje unijne zapisane w Pakcie Stabilności i Wzrostu, jak również uwarunkowania określone w krajowych przepisach, w tym głównie ograniczenia wynikające ze stosowania stabilizującej reguły wydatkowej" - podało CIR.

Prognoza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych opiera się na scenariuszu, który uwzględnia efekty już wdrożonych rozwiązań, np. programu Rodzina 500 plus oraz planowanych działań, których kształt jest już znany i można było dokonać oceny ich skutków.

Przewidziano także realizację działań mających na celu walkę z oszustwami podatkowymi. Pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2019 obejmuje w szczególności reformę administracji podatkowej i celnej, uszczelnienie przepisów podatkowych oraz wyposażenie wskazanych instytucji w nowoczesne narzędzia informatyczne do wykrywania i zwalczania wyłudzeń podatków.

W dokumencie przedstawiono również aktualne propozycje zmian dotyczące ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego oraz ich potencjalny wpływ na sektor instytucji rządowych i samorządowych.

dug919u

Podziel się opinią

Share
dug919u
dug919u