Trwa ładowanie...
d9muft1
d9muft1
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Samorządom będzie łatwiej; rząd przyjął projekt o finansowaniu WPR

Samorządy, jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy, będą mogły dostać pieniądze na działania dot. rozwoju, modernizacji i dostosowania rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW 2014-2020 - wynika z przyjętego przez rząd projektu noweli o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d9muft1

Ministerstwo Rolnictwa, które jest autorem projektu, uzasadnia, że zmiany wynikają głównie z potrzeby umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach wsparcia inwestycji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany mają także na celu ujednolicenie zasad, dotyczących przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Jak tłumaczy MRiRW, w obecnie obowiązującej ustawie jedynie środki w części dotyczącej EFRROW są przekazywane agencji płatniczej na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzanego na podstawie zapotrzebowania agencji płatniczej. W proponowanej zmianie analogiczna zasada będzie dotyczyła środków w części dotyczącej EFRG.

d9muft1

Resort dodaje, że będzie to wymagało wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej.

Projekt porządkuje również zasady dotyczące obowiązku zwrotu części niezrefundowanej z EFRROW. W obecnie obowiązującym przepisie jedynie środki niezrefundowane przez agencję płatniczą, z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wsparcia na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy.

Według autorów nowelizacji nie jest to merytorycznie uzasadnione, gdyż zarówno środki na finansowanie wsparcia, jak i pomoc techniczna, pochodzą z budżetu państwa. Zaproponowana zmiana ma na celu wyjaśnienie wątpliwości, co do obowiązku zwrotu niezrefundowanych środków z pomocy technicznej, na dochody budżetu państwa.

Oprócz tego przewidziano możliwość otrzymania przez jednostki samorządu terytorialnego środków na wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji operacji, takich jak np. scalanie gruntów. Środki te - według MRiRW - są niezbędne na sfinansowanie prac przygotowawczych, w tym na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, niezbędnych do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 przez starostów.

d9muft1

W obecnie obowiązującym przepisie otrzymanie środków na wyprzedzające finansowanie możliwe jest tylko na podstawie harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów o przyznaniu pomocy. Tymczasem część wydatków musi zostać poniesiona jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy.

Projekt proponuje ponadto wprowadzenie możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania tworzenia grup producentów i organizacji producentów.

Autorzy chcą, by nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni.

d9muft1

Podziel się opinią

Share
d9muft1
d9muft1