Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

SELENA FM S.A. - Raport roczny R 2014

SELENA FM S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d31m8t7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 405 347 417 640 96 758 99 178
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 562 -5 674 -1 805 -1 347
Zysk (strata) brutto -19 992 33 155 -4 772 7 873
Zysk (strata) netto -21 448 32 004 -5 120 7 600
Całkowite dochody -21 448 32 004 -5 120 7 600
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 664 29 518 -2 546 7 010
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 461 -5 197 -7 987 -1 234
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 177 -2 363 3 384 -561
Dane bilansowe wg stanu na dzień: 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Suma aktywów 410 562 407 984 96 324 98 376
Zobowiązania 173 966 143 547 40 815 34 613
Kapitał własny 236 596 264 437 55 509 63 763
Kapitał zakładowy 1 142 1 142 268 275
Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.) -0,94 1,40 -0,22 0,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.) -0,94 1,40 -0,22 0,33
Wybrane dane finansowe z rocznego skonslidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. pochodzą: - z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres I - XII 2014 oraz I - XII 2013 - ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 31.12.2014 oraz na 31.12.2013. Przeliczenie przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad: - pozycje I - VIII przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,1893 (za 2014 r.) i 4,2110 (za 2013 r.) - pozycje IX - XII przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,2623 (kurs na dzień 31.12.2014) i 4,1472 (kurs na dzień 31.12.2013)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do akcjonariuszy 2014.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2014.pdf SELENA FM sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Sprawozdanie Zarządu Selena FM S.A. 2014.pdf SELENA FM sprawozdanie Zarządu za 2014 r.
Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 2014.pdf Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Selena FM za 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strzegomska 2-4
(ulica) (numer)
071 78 38 210 071 78 38 291
(telefon) (fax)
selenafm@selena.com www.selena.com
(e-mail) (www)
884-00-30-013 890226440
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
d31m8t7

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jarosław Michniuk Prezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Kluza Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2015-03-23 Robert Konaszewski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu
2015-03-23 Andrzej Feruga Członek Zarządu
2015-03-23 Marcin Macewicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Agnieszka Rumczyk Dyrektor ds. Sprawozdawczości Finansowej i Podatków

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7