Trwa ładowanie...
d3vkgq2
d3vkgq2
espi

SERINUS ENERGY INC. - Przepływu gazu w testach ze strefy S7 w odwiercie M-17 na Ukrainie (18/2014)

SERINUS ENERGY INC. - Przepływu gazu w testach ze strefy S7 w odwiercie M-17 na Ukrainie (18/2014)
Share
d3vkgq2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przepływu gazu w testach ze strefy S7 w odwiercie M-17 na Ukrainie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [?] Kierownictwo Serinus Energy Inc. (?Serinus?, ?Spółka?) informuje, że w Kanadzie za pośrednictwem systemu SEDAR przekazywana jest informacja, że na Ukrainie w odwiercie Makiejewskoje-17 (?M-17?) uzyskano w testach przepływ gazu powyżej 0,9 mln standardowych stóp sześciennych dziennie (?MMcf/d?) przy zastosowaniu zwężki o średnicy 7 mm. Strefa S7 zawiera warstwę gazu opłacalnego do wydobycia o miąższości 5,5 metra. Stanowi to odkrycie nowego złoża, które nie było wcześniej eksploatowane w ramach żadnej z koncesji posiadanych przez Spółkę. Obecnie Serinus nie ma przypisanych do tej strefy żadnych rezerw. Chociaż rejestry wskazały na strefę S7 jako potencjalnie zawierającą węglowodory, to uznawano za konieczne dla pozyskania ilości komercyjnych gazu przeprowadzenie stymulacji. Tymczasem wyniki testów pozytywnie zaskoczyły. Stymulacja strefy S7 jest jednak nadal brana pod uwagę i jest uwzględniana w programie stymulacji, aktualnie planowanym na
październik bieżącego roku. Próbki gazu pobrane z testów wskazują na zawartość dwutlenku węgla (?CO2?) na poziomie 8,8 proc., przy wartości opałowej 6.960 kilokalorii na metr sześcienny (?kcal/m3?). Ponieważ parametry te są niższe od wartości wskazanych w specyfikacji sprzedażowej dla gazu przyjmowanego do rurociągu, tj 7.600 kcal/m3 i 2 proc. CO2, to gaz ten może zostać zmieszany z pozostałą produkcją pól Makiejewskoje i Olgowskoje, i w efekcie taka mieszanina będzie spełniać lub przewyższać progowe parametry dla przesyłu rurociągiem. Spółka jest też przekonana, że skład gazu nie będzie stanowić istotnego problemu przy zagospodarowywaniu. Obecny plan przewiduje udostępnienie do produkcji dwóch horyzontów S6/S7 w M-17, przy czym z S7 będzie prowadzone wydobycie bez stymulacji. Wymagać to będzie zastosowania urządzenia typu ?snubbing unit?, aby nie dopuścić do konieczności likwidacji lub potencjalnego uszkodzenia którejś z formacji. Obecnie urządzenie typu ?snubbing unit? pracuje przy odwiercie O-4. Do czasu
jego przetransportowania odwiert M-17 pozostanie zawieszony. Wobec tego ponad strefą S7 zostanie wykonany korek, po czym będą przeprowadzone perforacja i testy strefy S6, znajdującej się 45 m ponad strefą S7 i stanowiącej główny cel odwiertu M-17. Pomiary otworowe wskazują na obecność w strefie S6 9-metrowej miąższości warstwy nasyconej gazem (opłacalnym do wydobycia). Prace na Ukrainie prowadzone są w sposób nieprzerwany. Odwiert M-17 został wykonany na głębokość końcową (?TD?) 3.475 m, którą osiągnął na początku marca. Jego celem było rozpoznanie i ocena odkrycia gazu dokonanego w piaskowcu strefy S6 w odwiercie M-16, którego produkcja wynosi obecnie 3.9 MMcf/d. Oprócz stref S7 i S6, rejestry odwiertu M-17 wskazały również na obecność w węglanach strefy S5 2,5-metrowej warstwy gazu opłacalnego do wydobycia oraz 22-metrowej warstwy z potencjałem zbiornikowym w strefie R30c. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do
publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 18/2014 Date: 2014-05-06 Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Ukraine - M-17 well tests gas in S7 Zone Legal basis: other regulations Content: Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published information that the S7 zone in the Makeevskoye-17 (“M-17”) well tested gas at a rate of over 0.9 million standard cubic feet per day (“MMcf/d”) through a 7 millimetre choke. The S7 has 5.5 metres of net pay and is a new pool discovery as it has not been previously produced elsewhere on the Company’s licenses. Serinus currently carries no reserves for the zone. While logs had indicated the S7 as potentially hydrocarbon-bearing, stimulation had been deemed necessary to get a commercial rate, and consequently, the Company was pleasantly surprised by the test result. Stimulation is still being considered for
the S7, and as such it remains in the campaign currently scheduled for October this year. Gas samples taken during testing indicate that the gas has a carbon dioxide (“CO2”) content of 8.8% and a heating value of 6,960 kilocalories per cubic metre (“kcal/m3”). While this is below the sales gas pipeline specification of 7,600 kcal/m3 and 2% CO2, it can be mingled with production from the Makeevskoye and Olgovskoye fields and the resulting blend will meet or exceed all pipeline requirements. Serinus is confident that the gas composition will not pose any material issues in development. The plan now is to dually complete M-17 as an S6/S7 producer, with the S7 producing unstimulated. This will require the snubbing unit to avoid having to kill and potentially damage either formation. The snubbing unit is currently performing operations on the O-4 well. Until it arrives, M-17 will be suspended. A bridge plug will then be set above the S7, after which the S6 zone, which is the primary target in the M-17
well and 45 metres above the S7, will be perforated and tested. Wireline logs indicate 9 metres of net gas pay in the S6. Work in Ukraine is continuing uninterrupted. M-17 was drilled to a total depth (“TD”) of 3,475 metres in early March to appraise the gas discovery made in the S6 sandstone in M 16 well, which is currently producing at a rate of 3.9 MMcf/d. In addition to the S7 and S6 zones, wireline logs on M 17 indicate 2.5 metres of net pay in the S5 carbonates and 22 metres of resource potential in the R30c. This text contains selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company in Canada (country of its registered office ) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | | |
| | | | |

d3vkgq2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877 +1 (403) 264-8861
(telefon) (fax)
info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vkgq2

Podziel się opinią

Share
d3vkgq2
d3vkgq2