Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Przydział akcji serii J po zakończeniu subskrypcji (52/2011)

SFINKS POLSKA S.A. - Przydział akcji serii J po zakończeniu subskrypcji (52/2011)
Share
dzo2aw7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział akcji serii J po zakończeniu subskrypcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") przekazuje niniejszym informację dotyczącą przydziału akcji serii J Sfinks Polska S.A. oferowanych w ramach emisji publicznej z prawem poboru ("Akcje Oferowane"). Przydział został dokonany po zakończeniu zapisów w terminie podstawowym, dodatkowym oraz po zakończeniu zapisów na zaproszenie Zarządu. Liczba papierów wartościowych zaoferowanych w subskrypcji wynosiła łącznie 14.889.406 akcji serii J. Całkowita wartość emisji liczona jako iloczyn Akcji Oferowanych i ceny emisyjnej wynosiła 84.125.143,90 zł. Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 30 maja 2011 r. i zakończyła w dniu 4 lipca 2011 r. Zapisy podstawowe i dodatkowe trwały do 9 czerwca 2011 r. włącznie. W okresie
od 21 czerwca 2011 r. do 4 lipca 2011 r. odbywały się zapisy na zaproszenie Zarządu. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 7.216.220 sztuk akcji serii J. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 lipca 2011 r. W dniu 6 lipca 2011 r. Zarząd dokonał przydziału łącznie 7.216.220 sztuk akcji serii J. W procesie przydziału nie nastąpiły redukcje na Akcje Oferowane, na które złożone zostały zapisy. Akcje Oferowane były obejmowane przez subskrybentów za cenę emisyjną 5,65 zł za sztukę, a łączna liczba podmiotów, które złożyły zapisy i którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 515. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie zawarła umów o subemisję, akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Ostateczna wartość emisji liczonej jako iloczyn przydzielonych Akcji Oferowanych i ceny emisyjnej wynosi 40.771.643,00 zł. Całkowity koszt emisji uwzględniający koszt przygotowania prospektu i koszty doradztwa wyniósł 743.162,10 zł, z czego: (a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym
opłaty za notowania, rejestracyjne itp.): 189.527,30 zł; (b) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 438.815,80 zł; (c) koszty promocji oferty: 114.819,00 zł. W księgach rachunkowych Spółki koszty te zostaną zaksięgowane i ujęte w sprawozdaniu finansowym jako zmniejszenie kapitału zapasowego. Średni koszt przeprowadzenia emisji serii J na jednostkę papieru wartościowego wyniósł 0,10 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-437 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Kościuszki 80/82
(ulica) (numer)
042 6368061 042 6368131
(telefon) (fax)
k.galant@sfinks.pl www.sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
dzo2aw7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Mariola Krawiec-Rzeszotek Prezes zarządu
2011-07-07 Jacek Woźniewicz Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7