Trwa ładowanie...
d3y8ymx

SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z EUROCASH S.A. (27/2012)

SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z EUROCASH S.A. (27/2012)

Share
d3y8ymx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z EUROCASH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 07 grudnia 2012r. Spółka zawarła z EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach ("Dystrybutor") Umowę o współpracy w zakresie dystrybucji, przedmiotem której jest głównie świadczenie usługi dystrybucyjnej w tym m.in. zakupu produktów od dostawców, ich transport i sprzedaż do restauracji oraz dostarczanie produktów, zarówno do restauracji prowadzonych bezpośrednio przez Spółkę, jak również podmioty działające w oparciu o zawarte ze Sfinks Polska S.A. umowy franczyzy lub umowy cywilno-prawne o podobnym charakterze. Umowa dotyczy następujących rodzajów produktów: ?centralnych pochodzących od wskazanego przez Spółkę dostawcy, z którym Spółka ma zawarte oddzielne umowy lub wytwarzanych na podstawie niejawnych receptur Spółki, oraz ?produktów uzupełniających. Umowa wchodzi w życie nie później niż z dniem 01 stycznia 2013r i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2015r. Umowa obowiązuje w odniesieniu do obecnych i
przyszłych restauracji działających we wskazanych powyżej brandach, zarządzanych przez Spółkę lub prowadzonych przez podmioty inne niż Spółka w oparciu o umowę franczyzy lub umowy cywilno-prawne o podobnym charakterze. Strony ustaliły, że jako zabezpieczenie pokrycia zobowiązań wynikających z umowy, wobec Dystrybutora, Sfinks przedstawi gwarancję bankową na kwotę 2 200 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) PLN. Gwarancja zostanie uruchomiona do dnia 30 czerwca 2013r. Do tego czasu Sfinks zabezpieczy pokrycie zobowiązań wystawiając 8 weksli z wypełnionymi kwotami wekslowymi na kwotę 275 000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) PLN każdy, łączenie na kwotę 2 200 000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) PLN. Umowa opisana powyżej nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200
000,00(słownie: dwieście tysięcy) euro. Szacunkowa wartość obrotu z Dystrybutorem wyniesie 98 000 000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów)PLN, w tym w wykonaniu usługi dostawy od podmiotów, z którymi Sfinks zawarł szczegółowe umowy, określające warunki sprzedaży, wyniesie około 80 000 000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) PLN w okresie 3 lat. Jako Kryterium uznania umowy za istotną jest relacja wartości przedmiotu umowy do przychodów ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów Sfinks Polska S.A. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y8ymx

| | | SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SFINKS POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-500 | | Piaseczno | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 5a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 702 71 01 | | +48 22 702 71 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@sfinks.pl | | www.sfinks.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251752913 | | 472247798 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Mariola Krawiec - Rzeszotek Wiceprezes Zarządu
2012-12-07 Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y8ymx

Podziel się opinią

Share
d3y8ymx
d3y8ymx