Trwa ładowanie...
d1s4jmg

SIODEMKA - Wcześniejszy wykup Obligacji serii A/2013 (3/2015) - EBI

SIODEMKA - Wcześniejszy wykup Obligacji serii A/2013 (3/2015)

Share
d1s4jmg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wcześniejszy wykup Obligacji serii A/2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka" lub ?Emitent") informuje o podjęciu w dniu 5 lutego 2015 r. uchwały o wcześniejszym wykupie całości obligacji serii A/2013, oznaczonych kodem ISIN PLMILOP00036 (dalej ?Obligacje?) w ramach realizacji przewidzianej w Warunkach Emisji Obligacji Serii A/2013 (dalej ?Warunki Emisji?) opcji Call I. Zgodnie z Warunkami Emisji (pkt. 7.3.8 Warunków Emisji) niniejszy raport stanowi zawiadomienie dla Obligatariuszy o skorzystaniu przez Emitenta z opcji żądania jednorazowo wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji na żądanie Emitenta na podstawie Warunków Emisji (opcja Call I zgodnie z Warunkami Emisji), który to wcześniejszy wykup nastąpi w Dniu Płatności Odsetek przypadającym w dniu 31 marca 2015 roku. Żądanie wcześniejszego wykupu obejmuje wszystkie, to jest 600 (słownie: sześćset) Obligacji serii A/2013, oznaczone kodem ISIN PLMILOP00036. Data wcześniejszego wykupu Obligacji ustalona została na Dzień Płatności Odsetek przypadający w dniu 31 marca 2015
roku a dzień ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na dzień 23 marca 2015 roku. Cena wcześniejszego wykupu Obligacji ustalona zostanie zgodnie z Warunkami Emisji (pkt. 7.3.5 Warunków Emisji) i będzie równa wartości nominalnej Obligacji pomniejszonej o łączną kwotę Rat Wykupu, które zostały uprzednio wypłacone przez Emitenta z tytułu wykupu każdej wykupywanej Obligacji (włączając w to Ratę Wykupu, która zostanie wypłacona w Dniu Płatności Odsetek w którym następować będzie realizacja opcji Call I) oraz powiększonej o należne odsetki płatne w Dniu Płatności Odsetek w którym następować będzie realizacja opcji Call I. Obligatariusze uprawnieni będą również do otrzymania kwoty premii ustalonej zgodnie z Warunkami Emisji (pkt. 7.3.6 Warunków Emisji), w wysokości 0,80% liczone od wartości nominalnej Obligacji pomniejszonej o sumę Rat Wykupu, która została uprzednio wypłacona przez Emitenta oraz Ratę Wykupu, która zostanie wypłacona w Dniu Wykupu. Wykonanie wcześniejszego wykupu
nastąpi zgodnie z regulacjami KDPW oraz Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, na którym są notowane Obligacje. Podstawa prawna: §4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1s4jmg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Zbigniew Brzeziński Prezes Zarządu
Jacek Ochijewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1s4jmg

Podziel się opinią

Share
d1s4jmg
d1s4jmg