Trwa ładowanie...
d39efcg

SKARBIEC HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

SKARBIEC HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d39efcg
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przchody ze sprzedaży 91 056 101 349 21 735 24 068
Koszty operacyjne (67 025) (65 767) (15 999) (15 618)
Zysk brutto ze sprzedaży 24 031 35 582 5 736 8 450
Zysk z działaności operacyjnej 23 071 35 447 5 507 8 418
Zysk brutto 23 573 36 141 5 627 8 583
Zysk netto 18 385 28 923 4 389 6 868
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (średnia ważona) - w PLN/EUR 2,77 4,48 0,64 1,06
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej 21 752 31 502 5 192 7 481
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej 5 612 (5 868) 1 340 (1 393)
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej (32 533) (6 553) (7 766) (1 556)
Aktywa razem 95 750 104 882 22 464 25 290
Zobowiązania krótkoterminowe 11 804 10 558 2 769 2 546
Kapitały własne 83 346 93 806 19 554 22 619
Liczba akcji ? w szt. 6 821 677 6 456 250 6 821 677 6 456 250
Wartość księgowa na jedną akcję ? w PLN/EUR 12,22 14,53 2,87 3,50
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 16 719 17 388 3 991 4 129
Koszty operacyjne (9 023) (9 940) (2 154) (2 360)
Zysk brutto ze sprzedaży 7 696 7 448 1 837 1 769
Zysk z działalności operacyjnej 6 130 7 485 1 463 1 777
Zysk brutto 6 312 24 680 1 507 5 861
Zysk netto 4 977 23 179 1 188 5 504
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 115 6 231 1 460 1 479
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 716 7 143 1 842 1 696
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 854) (6 805) (4 501) (1 616)
Aktywa razem 99 113 111 824 23 253 26 964
Zobowiązania krótkoterminowe 2 251 1 655 528 218
Kapitały własne 96 644 109 873 22 674 26 493
Liczba akcji ? w szt. 6 821 677 6 456 250 6 821 677 6 456 250
Wartość księgowa na jedną akcję ? w PLN/EUR 14,17 17,02 3,32 4,10
Poszczególne pozycje wybranych danych finansowych przeliczone zostały na EUR przy zastosowaniu następujących kursów: Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych (kurs średni NBP, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie): 31 grudnia 2014: 4,1893 31 grudnia 2013: 4,2110 Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (kurs średni NBP obowiązujący na dzień): 31 grudnia 2014: 4,2623 31 grudnia 2013: 4,1472
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu do akcjonariuszy i inwestorów.pdf List Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego Skarbiec Holding SA.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego grupy kapitałowej Skarbiec Holding S.A.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego IV kw 2014.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 12 cy zakończony 31.12.2014.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
Dodatkowe informacje do raportu kwartalnego za IV kw 2014.pdf Dodatkowe informacje do raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC HOLDING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-695 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | NOWOGRODZKA | | 47A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 521 31 99 | | +48 22 521 31 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 701-01-31-150 | | 141318276 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Marek Rybiec Prezes Zarządu
2015-02-11 Piotr Kuba Członek Zarządu
2015-02-11 Bartosz Józefiak Członek Zarządu
2015-02-11 Łukasz Kędzior Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg