Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostk ...

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (6/2014)
Share
d4hah9q
FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-06-24
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 47A
(ulica) ( numer)
521 30 19 521 30 80
(telefon) (fax) (e-mail)
107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

Nazwa Kurs Zmiana
NCIndex 47,10 -2,79
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy TRUE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- łączna wartość wszystkich umów
waluta
3 zmiana znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji FALSE TRUE TRUE
nazwa podmiotu Skarbiec Nieruchomości 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna Eiffage Polska Budownictwo S.A.
siedziba podmiotu ul.Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa ul.Postępu 5A, 02-676 Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2014-06-24
przedmiot umowy zawarcie umowy o roboty budowlane
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy Zawarta umowa dotyczy wybudowania dwóch budynków mieszkalnych o łącznej pow. ok. 7.500 m2 PUM w Krakowie przy ul.Kapelanka. Wartośc umowy: 26.069.000 zł netto
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów a)Prawo do jednokrotnego zawieszenia realizacji wykonania umowy przez Inwestora ale na nie dłużej niż 3 miesiące, b) zabezpieczenie wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej na równowartość 10% wynagrodzenia, c) gwarancja na wykonane roboty na okres 6 lat (na konstrukcję i pokrycia dachowe ? 10 lat), d)prawo Inwestora do cesji umowy bez zgody Eiffage Polska Budownictwo S.A. na rzecz osoby trzeciej.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych TRUE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub) Kary za opóźnienie są ograniczone do wysokości 15% wartości wynagrodzenia i wynoszą po 0,1% za każdy dzień opóźnienia
- podstawa przekroczenia określonego limitu -
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu TRUE
- określenie terminu Umowę zawarto na okres jej wykonania tj. 17 miesięcy od dnia jej zawarcia. Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania umowy - 1 lipca 2014 r.
- charakter terminu Rozwiązujący
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Zawarta umowa stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki
Plik Opis

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-06-24 Michał Francuz Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q