Trwa ładowanie...
d292w8a

SKOTAN S.A. - Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie bakteriofagów do o...

SKOTAN S.A. - Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym" (6/2012)

Share
d292w8a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku oraz nr 28/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku dotyczących odpowiednio uznania przez PARP za zasadne trzech protestów w sprawie wniosków o dofinansowanie oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą projektów Emitenta złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 r. w ramach działania 1.4 POIG, w tym projektu "Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym " (Projekt), Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 28.02.2013 r. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (PARP) umowę o dofinansowanie Projektu (Umowa). Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz określenie praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją zarządzania, rozliczania, monitorowania,
sprawozdawczości i kontroli Projektu objętego Umową, a także w zakresie informacji i promocji. Przedmiotowy Projekt realizowany będzie w Czechowicach ? Dziedzicach w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Projekt - jak wskazano w raporcie bieżącym nr 11/2012 - ma na celu opracowanie innowacyjnego, prewencyjnego i wieloważnego fagowo-lizynowego dodatku paszowego skierowanego przeciwko najpoważniejszym zwierzęcym patogenom (izolowanym od zwierząt zarażonych przez czynniki wywołujące choroby, które mogą przenieść się na ludzi). Uzasadnieniem dla realizacji projektu są duże możliwości zastosowania fagów w weterynarii. Zgodnie z Umową Emitent zobowiązany jest zapewnić, że co najmniej jeden przedsiębiorca realizujący Projekt zobowiązany jest do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 31 sierpnia 2016 roku, nie później niż do 3 lat od zakończenia
realizacji Projektu, chyba że w trakcie realizacji Projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników lub też gdy sprawozdanie potwierdzające wykonanie tych badań lub prac albo analiza ekonomiczna i badanie rynkowe nie potwierdzą celowości wdrożenia wyników badań. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 33 504 540 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanym z realizacją Projektu wynosi 28 220 000 zł. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Spółka otrzyma dofinansowanie przeznaczone na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 20 341 050 zł, w tym 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej. Okres
kwalifikowalności wydatków do Projektu, w którym Spółka zobowiązana jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu kończy się w dniu 30 września 2015 r. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących, a także nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. Warunki wynikające z Umowy, w tym tryb i warunki dokonywania płatności, warunki rozwiązania umowy i inne, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępnej na stronach PARP pod adresem http://www.parp.gov.pl/files/74/108/198/284/6352.doc. Jako kryterium uznania umowy za
znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Emitenta. W opinii Zarządu Emitenta podpisanie Umowy na dofinansowanie Projektu w znaczny sposób przyspiesza i ułatwia jego realizację, a skuteczność przeprowadzonej procedury związanej z pozyskaniem środków finansowych na dofinansowanie innowacyjnego projektu technologicznego potwierdza prawidłowy kierunek działań Spółki w zakresie dalszej realizacji strategii średnioterminowej, przyjętej przez Walne Zgromadzenie Emitenta w lipcu 2009 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

| | | SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SKOTAN S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-007 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Uniwersytecka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 60 30 630 | | 032 60 30 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@skotansa.pl | | www.skotansa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5480076967 | | 070629344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

Podziel się opinią

Share
d292w8a
d292w8a