Trwa ładowanie...
d4emxfk
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d4emxfk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 659 18 254 869 4 374
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 004 -1 189 -476 -285
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -1 732 -2 021 -411 -484
Zysk (strata) netto -2 041 -2 070 -485 -496
w tym zysk mniejszości -19 -21 -5 -5
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -150 -601 -36 -144
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 395 2 386 -331 572
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 99 -42 24 -10
Przepływy pieniężne netto razem - 1 446 1 743 -343 418
Aktywa obrotowe 22 294 27 997 5 376 6 848
Aktywa razem 40 947 46 720 9 873 11 428
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 465 4 265 353 1 043
Zobowiązania długoterminowe 96 644 23 158
Zobowiązania krótkoterminowe 454 2 991 109 732
Kapitał własny, w tym 39 482 42 455 9 376 10 172
przypadający udziałom niesprawującym kontroli 11 31 3 7
zysk z lat ubiegłych w jednostkach stowarzyszonych -1 230 48 -292 12
Kapitał zakładowy (akcyjny) 10 000 10 000 2 375 2 396
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,20 -0,21 -0,05 -0,05
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,95 4,25 0,95 1,04
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną (w zł/EUR) -0,20 -0,21 -0,05 -0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skyline Investment RS 2013.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Skyline Investment za rok obrotowy 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4emxfk

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYLINE INVESTMENT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-797 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Komisji Edukacji Narodowej | | 18 lok. 3b | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 / 859 17 80 | | 22 / 859 17 90 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | konsulting@skyline.com.pl | | www.skyline.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 951-17-74-724 | | 012865877 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Saks Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2014-03-20 Paweł Maj Członek Zarządu Paweł Maj

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Anna Gogolewska Główny Księgowy Anna Gogolewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk