Trwa ładowanie...
d4k4rig

SMT SA - Raport kwartalny Q 1/2014

SMT SA - Raport kwartalny Q 1/2014

Share
d4k4rig
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Przychody ze sprzedaży ogółem 49 808 38 983 11 889 9 340
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 3 008 1 989 718 477
Zysk/Strata brutto 16 083 1 660 3 839 398
Zysk/Strata netto 14 494 840 3 460 201
Zysk/Strata netto na 1 akcję (w zł) 1,28 0,12 0,31 0,03
Amortyzacja 828 724 198 173
Aktywa trwałe 36 340 35 041 8 712 8 449
Aktywa obrotowe 86 632 82 664 20 769 19 932
Aktywa razem 122 972 127 248 29 480 30 683
Kapitał własny, w tym: 61 742 49 707 14 802 11 986
Rezerwy 1 491 855 357 206
Zobowiązania długoterminowe 605 575 145 139
Zobowiazania krótkoterminowe 59 134 72 250 14 176 17 421
Pasywa razem 122 972 127 248 29 480 30 683
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 5,46 4,4 1,31 1,06
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 35 | | z dnia | 2014-05-27 | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2014 roku, wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, błędnie zaprezentowano pozycje: „Pozostałych zobowiązań finansowych” oraz „Pozostałych zobowiązań”, które znajdują się na stronie 15 opublikowanego raportu kwartalnego. Wartości zaprezentowane w opublikowanym raporcie kwartalnym: Pozostałe zobowiązania finansowe: -3 269, Pozostałe zobowiązania: 21 359. Wartości po dokonaniu korekty: Pozostałe zobowiązania finansowe: 8 731, Pozostałe zobowiązania: 9 359. Pozostałe dane przedstawione w raporcie kwartalnym za I kwartał 2014 roku pozostają bez zmian. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta niniejszym publikuje skorygowaną wersję raportu kwartalnego uwzględniającą opisywane zmiany. Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

d4k4rig

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KorektaSkroconyskonsolidowanyraportfinansowyzaIkwartał2014r.pdf Korekta skróconego skonsolidowanego raportu finansowego za I kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 1 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SMT S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SMT SA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-231 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jutrzenki | | 183 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 380 47 50 | | +48 22 380 47 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@smtsa.pl | | www.smtsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d4k4rig

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu Konrad Pankiewicz
2014-05-27 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura
2014-05-27 Adam Kuszyk Wiceprezes Zarządu Adam Kuszyk

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k4rig

Podziel się opinią

Share
d4k4rig
d4k4rig