Trwa ładowanie...
d1hg03m
d1hg03m
espi

SMT SA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2013

SMT SA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2013
Share
d1hg03m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody ze sprzedaży ogółem 217 113 125 618 51 559 30 098
Zysk/Strata ze sprzedaży 9 692 11 790 2 302 2 825
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 12 864 11 910 3 055 2 854
Zysk/Strata netto 15 376 7 015 3 651 1 681
Zysk/Strata netto na 1 akcję (w zł) 1,36 1,00 0,32 0,24
EBITDA 15 805 13 533 3 753 3 243
Aktywa trwałe 29 660 16 978 7 152 4 153
Aktywa obrotowe 102 208 55 594 24 645 13 599
Aktywa razem 131 868 72 572 31 797 17 752
Kapitał własny 51 970 29 155 12 531 7 132
Rezerwy 3 093 851 746 208
Zobowiązania długoterminowe 900 4 421 217 1 081
Zobowiązania krótkoterminowe 75 905 38 145 18 303 9 331
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 4,60 4,17 1,11 1,02
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 645 4 281 3 772 1 047
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 18 456 4 293 4 383 1 029
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -7 242 -5 308 -1 720 -1 272
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 150 -376 36 -90
Przepływy pieniężne netto razem 11 364 -1 391 2 699 -333
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 4 / 2013
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-02-24
SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)
d1hg03m

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 19/2014 z dnia 2014-02-24 o treści:
uzupełnienie opisu okresów prezentowanych wybranych danych finansowych
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkroconyskonsolidowanyraportSMTSA4Q13.pdf Skrócony skonsolidowany raport kwartalny SMT S.A. za IV kwartał 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Adam Kuszyk Wiceprezes Zarządu Adam Kuszyk

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg03m

Podziel się opinią

Share
d1hg03m
d1hg03m