Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

SMT SA - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (35/2013)

SMT SA - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (35/2013)
Share
d1ob4oj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SMT SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 7 czerwca 2013 roku, spółka zależna od Emitenta ? SMT Software S.A. ("Spółka", "Kredytobiorca") podpisała z Alior Bank S.A. umowę faktoringu odwrotnego w kwocie 11.000.000,00 zł. Przedmiotem umowy jest finansowanie zakupu Sprzętu przez Spółkę w ramach kontraktu z Ministerstwem Finansów nr C/830/11/DI/B/298-2/R/150/12/SC/B z dnia 15 lutego 2013 r. Dostawy sprzętu w ramach powyższego projektu są elementem realizacji 2 Fazy, związanej z instalacją i konfiguracją sprzętu. Ostateczna spłata finansowania to 30 listopada 2013 roku. Umowa zawiera szereg specyficznych z punktu widzenia realizacji kontraktu warunków uruchomienia środków, które zostały spełnione przez Spółkę na moment podpisania umowy. Środki zostaną przekazane bezpośrednio na rachunek dostawcy sprzętu. Podstawowe zabezpieczenia umowy to: - potwierdzone cesje należności od dłużników Kredytobiorcy, z limitem miesięcznych wpływów na poziomie 1,1 mln zł -
wspólne zabezpieczenia z pozostałymi kredytami Spółki udzielonymi przez Alior Bank S.A., - niepotwierdzone cesje wierzytelności do wartości min. 2 mln zł - wspólne zabezpieczenia z pozostałymi kredytami Spółki udzielonymi przez Alior Bank S.A., - nieodwołalna blokada środków pieniężnych wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków do kwoty 27 mln zł - wspólne zabezpieczenia z pozostałymi kredytami Spółki udzielonymi przez Alior Bank S.A., - zastaw rejestrowy na sprzęcie, którego zakup stanowi przedmiot finansowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (miń suma ubezpieczenia 15 mln zł) - wspólne zabezpieczenia z pozostałymi kredytami Spółki udzielonymi przez Alior Bank S.A., - poręcznie Emitenta wg prawa cywilnego wraz z poddaniem się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 22 mln zł. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10% kapitałów
własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-368 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 9/4
(ulica) (numer)
58 669 52 62 58 669 52 60
(telefon) (fax)
ir@grupa-adv.pl www.grupa-adv.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Adam Kuszyk Wiceprezes Adam Kuszyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj