Trwa ładowanie...
d2nkrnt
d2nkrnt
espi

SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od Grupa SMT S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) o zmianie posiadaneg...

SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od Grupa SMT S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) o zmianie posiadanego pakietu akcji. (30/2013)
Share
d2nkrnt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SMT SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Grupa SMT S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) o zmianie posiadanego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMT Software S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2013 roku otrzymał od Grupa SMT S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. Poniżej treść zawiadomienia: "Niniejszym, działając w imieniu spółki Grupa SMT z siedzibą w Gdyni (dalej "Grupa SMT") w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 2 pkt 2, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy M.J. Piłsudskiego 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000332508 (dalej "Spółka") o 1,33%. Przed zmianą udziału Grupa SMT posiadała 4.982.266 akcji, które stanowiły 92,79% w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 4.982.266 głosów, co stanowiło 92,79 % głosów w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku przeprowadzonej w dniach 08-18 marca 2013 roku rejestracji akcji na okaziciela Spółki na rachunku maklerskim prowadzonym na rzecz Grupa SMT, dokonanej w związku z wykonaniem zapisów umów objęcia akcji serii E Grupa SMT w zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji Spółki posiadane przez dotychczasowych akcjonariuszy, łącznie 71 579 sztuk akcji na okaziciela, udział Grupy SMT w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwiększył się o ponad 1% w dniu 15 marca 2013 roku. W związku z powyższym, Grupa SMT posiada na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia 5.053.845 akcji Emitenta, które stanowią 94,12% w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 5.053.845 głosów, co stanowi 94,12% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Grupa SMT, informuje, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Grupa SMT informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają
akcji Spółki oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Szymon Pura Członek Zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkrnt

Podziel się opinią

Share
d2nkrnt
d2nkrnt