Trwa ładowanie...
d4irsb5
espi

ŚNIEZKA - Aneksy do umów kredytowych (13/2012)

ŚNIEZKA - Aneksy do umów kredytowych (13/2012)
Share
d4irsb5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do umów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym następujących aneksów do umów kredytowych: 1) Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku. Aneks wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 30 kwietnia 2014 roku i podnosi kwotę dostępnego limitu kredytowego do 36 mln zł. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte cesje wierzytelności od wybranych odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie należności kredytobiorcy, weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy w kwocie 16,632 mln zł na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów, hipoteka kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Białej Podlaskiej, nr księgi wieczystej LU1B/00097212/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (wartość hipoteki wynosi obecnie 3,0 mln zł). Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie
odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość umów kredytowych zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 36 mln zł. 2) Aneks do Umowy kredytu obrotowego ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu nr 202-1141/1/I/17/2002 z dnia 29.03.2002 roku z bankiem PKO BP SA . Aneks opatrzony datą 10 kwietnia 2012 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2012 roku i podnosi kwotę dostępnego limitu kredytowego do 20 mln zł. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 30,0 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Brzeźnicy. Wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 32,6 mln zł. Dodatkowymi zabezpieczeniami są przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia oraz klauzula potrącenia środków z rachunków kredytobiorcy w PKO BP S.A. Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umów nie
odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł. Kryterium uznania umów za znaczące są wartości kredytów, które przekraczają równowartość 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2012-04-10 Bożena Tabian Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4irsb5

Podziel się opinią

Share
d4irsb5
d4irsb5