Trwa ładowanie...
dtr3fd4

SONEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. (5/2015)

SONEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. (5/2015)

Share
dtr3fd4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SONEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 15 maja 2015r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w 2014 r. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2014. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Grupy SONEL w 2014 r.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2014. 10.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2014. 11.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2014. 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL za 2014 r. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2014r. 17.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2014 r. 18.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2014. 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ? Krzysztofowi
Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r. 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2014 r. 21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ? Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r. 22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2014 r. 23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r. 24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2014 r. 25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2014r. 26.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiązków w 2014 r.
27.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Andrzeja Kasperka i Stanisława Zająca. 28.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 29.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. 30.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Sonel S.A., działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) przekazuje: 1.Ogłoszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402? kodeksu spółek handlowych 2.Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami 3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika Jednocześnie Zarząd SONEL S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza SONEL S.A.,
działajac zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust 1 pkt 3 dokumnetu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" w dniu 19.03.2015 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA, które odbędzie się 15.05.2015r. Ponadto Zarząd SONEL S.A. informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA na stronie internetowej www.sonel.pl, w zakładce relacje inwestorskie/WZA. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU.pdf | Tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA SONEL S.A. | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY_UCHWAŁWZA 2015.pdf | Projekty uchwał na WZA SONEL S.A. | | | | | | | | | |
| | FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf | Formularz pełnomocnictwa udziału w WZA SONEL S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtr3fd4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SONEL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 58-100 | | Świdnica | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Wokulskiego | | 11 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (74) 85 83 800 | | (74) 85 83 809 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sonel@sonel.pl | | www.sonel.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 884-00-33-448 | | 890236667 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI PREZES ZARZĄDU
2015-04-15 JOLANTA DROZDOWSKA PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtr3fd4

Podziel się opinią

Share
dtr3fd4
dtr3fd4