Trwa ładowanie...
d41l5ij
espi

STALEXPORT AUTOSTRADY - Raport po NWZ dnia 22.12.2010 r. akcjonariat i uchwały (17/2010)

STALEXPORT AUTOSTRADY - Raport po NWZ dnia 22.12.2010 r. akcjonariat i uchwały (17/2010)

Share
d41l5ij

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALEXPORT AUTOSTRADY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport po NWZ dnia 22.12.2010 r. akcjonariat i uchwały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport nr 17Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 22 grudnia 2010 r., w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Spółki. Obecni na NWZ Spółki Akcjonariusze reprezentowali 139.546.289 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 56,44 % kapitału zakładowego Spółki.Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na tym NZW była Spółka Autostrade per Italia S.p.A posiadająca 139.059.182 akcji/głosów, tj. 56,24% w ogólnej liczbie akcji/głosów i odpowiednio 99,65 % w liczbie akcji/głosów na tym zgromadzeniu.Ponadto na powyższym NWZ Spółki podjęto?bez sprzeciwu?następujące uchwały:Uchwała nr 1Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicachz dnia 22 grudnia 2010 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wybiera Pana Dariusza Cyrana (Cyran) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym brało udział 6 (sześciu) Akcjonariuszy reprezentujących 139.546.289 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 139.546.289 ważnych głosów (co stanowi 56,44% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 139.544.289 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymało się 2.000 (dwa tysiące) głosów.Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że przewidziane przepisami prawa ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Spółki zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a następnie stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, obecnych jest na nim 6 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających łącznie 139.546.289
akcji i tyleż głosów, co stanowi 56,44% kapitału zakładowego, oraz że Nadzwyczajne WalneZgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał.Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami, określonymi w porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Zarządu Spółki wpłynął wniosek pisemny Akcjonariusza Arkadiusza Zalewskiego w przedmiocie umożliwienia przebywania na sali, w której odbywać się będzie Walne Zgromadzenie, w charakterze słuchacza.Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, że dokonał rejestracji i uzyskał zaświadczenie z Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. w Warszawie po upływie ustawowych terminów rejestracji uczestnictwa Akcjonariuszy.Przewodniczący Zgromadzenia - w oparciu o treść §7 Regulaminu - wyraził zgodę na przebywania na sali tego Akcjonariusza oraz pouczył go o zasadach regulujących dostęp do informacji korporacyjnych i technice publikacji raportów bieżących przez Spółkę.Uchwała nr 2Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicachz
dnia 22 grudnia 2010 rokuw przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia - zgodnie z §10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym brało udział 6 Akcjonariuszy reprezentujących 139.546.289 akcji, z których oddano 139.546.289 ważnych głosów (co stanowi 56,44% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 139.546.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przyjęło porządek obrad, jak w podanym wyżej ogłoszeniu na stronie internetowej Spółki w dniu 24.11.2010r., a porządek obrad brzmiał:1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3.Sporządzenie listy
obecności.4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.5.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.6.Przyjęcie porządku obrad.7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.8.Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej VII kadencji.9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej w Katowicach powzięło uchwałę o następującej treści:Uchwała nr 3Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicachz dnia 22 grudnia 2010 rokuw sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji§1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza VII kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków.§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§3. Traci moc uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.z dnia 30.03.2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.W głosowaniu jawnym brało udział 6 Akcjonariuszy reprezentujących 139.546.289 akcji, z których oddano 139.546.289 ważnych głosów (co stanowi 56,44% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 139.546.289 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.Wobec powzięcia uchwały nr 3 przez Walne Zgromadzenie, określającej liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób, co odpowiada aktualnej liczbie członków Rady, Przewodniczący stwierdził, że nie istnieje potrzeba podejmowania uchwały o wyborze nowego członka Rady | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41l5ij

| | | STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STALEXPORT AUTOSTRADY | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-085 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2512181 | | 032-25 30 795 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@stalexport-autostrady.pl | | www.stalexport-autostrady.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-42-11 | | 271936361 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41l5ij

Podziel się opinią

Share
d41l5ij
d41l5ij