Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d3iuaxi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
GRUPA KAPITAŁOWA STALEXPORT AUTOSTRADY SA
Przychody 86 657,00 83 288,00 20 513,00 20 994,00
Zysk z działalności operacyjnej 22 787,00 24 887,00 5 394,00 6 273,00
Zysk przed opodatkowaniem 1 845,00 2 780,00 437,00 701,00
Zysk netto za okres sprawozdawczy 502,00 1 003,00 119,00 253,00
Strata netto przypadająca na właścicieli Jednostki Dominującej -1 446,00 -1 894,00 -342,00 -477,00
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262,00 247 262,00 247 262,00 247 262,00
Strata właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
Rozwodniona strata właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 717,00 47 296,00 12 952,00 11 921,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 107,00 -69 117,00 -12 334,00 -17 422,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -25 495,00 -13 969,00 -6 035,00 -3 521,00
Przepływy pieniężne netto ogółem -22 885,00 -35 790,00 -5 417,00 -9 021,00
Aktywa razem 1 291 039,00 1 368 002,00 302 968,00 309 727,00
Aktywa trwałe 1 096 256,00 1 146 046,00 257 259,00 259 474,00
Aktywa obrotowe 194 783,00 221 956,00 45 710,00 50 253,00
Zobowiązania razem 1 115 123,00 1 188 412,00 261 686,00 269 066,00
Zobowiązania długoterminowe 925 129,00 986 777,00 217 100,00 223 414,00
Zobowiązania krótkoterminowe 189 994,00 201 635,00 44 586,00 45 652,00
Kapitał własny razem 175 916,00 179 590,00 41 282,00 40 661,00
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 173 300,00 175 051,00 40 668,00 39 633,00
Udziały niekontrolujące 2 616,00 4 539,00 614,00 1 028,00
Kapitał zakładowy 185 447,00 185 447,00 43 519,00 41 987,00
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.
Przychody 1 933,00 1 966,00 458,00 496,00
Strata z działalności operacyjnej -3 563,00 -10 576,00 -843,00 -2 666,00
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 966,00 -5 926,00 465,00 -1 494,00
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy 1 965,00 -5 926,00 465,00 -1 494,00
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262,00 247 262,00 247 262,00 247 262,00
Zysk/(Strata) przypadający/(a) na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,01 -0,02 0,00 -0,01
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) przypadający/(a) na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,01 -0,02 0,00 -0,01
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 941,00 -12 263,00 -2 590,00 -3 091,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 927,00 17 953,00 1 166,00 4 525,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 516,00 -1 642,00
Przepływy pieniężne netto ogółem -6 014,00 -826,00 -1 424,00 -208,00
Aktywa razem 221 703,00 226 802,00 52 027,00 51 350,00
Aktywa trwałe 84 835,00 85 181,00 19 908,00 19 286,00
Aktywa obrotowe 136 868,00 141 621,00 32 119,00 32 064,00
Zobowiązania razem 31 794,00 38 768,00 7 461,00 8 777,00
Zobowiązania długoterminowe 14 367,00 21 094,00 3 372,00 4 776,00
Zobowiązania krótkoterminowe 17 427,00 17 674,00 4 090,00 4 002,00
Kapitał własny razem 189 909,00 188 034,00 44 566,00 42 572,00
Kapitał zakładowy 185 447,00 185 447,00 43 519,00 41 987,00
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad: a) poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za I półrocze 2012 oraz za I półrocze 2011 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,2246 PLN/EUR oraz 3,9673 PLN/EUR; b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,2613 PLN/EUR na 30 czerwca 2012 roku oraz 4,4168 PLN/EUR na 31 grudnia 2011 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-01
STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADY METALOWY (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-085 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
MICKIEWICZA 29
(ulica) (numer)
032/2512181 0322530795
(telefon) (fax)
info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl
(e-mail) (www)
634-013-42-11 271936361
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d3iuaxi

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
STXAraportskonsolidowane_30.06.2012.pdf Raport biegłego rewidenta Grupa Kapitałowa
STXAskróconeskonsolidowane_30.06.2012.pdf Sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa
STXAraportjednostkowe_30.06.2012.pdf Raport biegłego rewidenta STXA
STXAskróconejednostkowe_30.06.2012.pdf Sprawozdanie finansowe STXA
STX Autostrady - Sprawozdanie Zarzadu za I polrocze 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-30 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2012-07-30 Mieczysław Skołożyński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi