Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

STARK DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji Emitenta (29/2011)

STARK DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji Emitenta (29/2011)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STARK DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 7.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A. z siedzibą w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta. Nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez FON S.A. w dniu 28.10.2011r. transakcji pakietowej nabycia akcji w ramach, której FON S.A. nabyło akcje Emitenta w ilości 7.500.000 która to ilość stanowi 3,33 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 7.500.000 głosów stanowiących 3,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. FON S.A. poinformował, że przed zawarciem transakcji z dnia 28.10.2011r. posiadał 28.125.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 12,50 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 28.125.000
głosów, stanowiących 12,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. FON S.A. poinformował, że aktualnie posiada 35.625.000 akcji Emitenta co stanowi 15,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 35.625.000 głosów stanowiących 15,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. FON S.A. poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto FON S.A. poinformował, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARK DEVELOPMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
32 202-31-46 32 202-31-47
(telefon) (fax)
starkdev@starkdev.pl www.starkdev.pl
(e-mail) (www)
954-25-59-197 240395567
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2011-11-07 Maciej Faltus Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o