Trwa ładowanie...
dqzlgqf
dqzlgqf
espi

STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta (25/2011)

STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta (25/2011)
Share
dqzlgqf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STARK DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie nabycie akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 7.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez spółki zależne od DAMF Invest S.A. tj. spółki ATLANTIS S.A. oraz FON S.A. w dniu 28.10.2011r. transakcji pakietowych nabycia akcji w ramach, których: 1) ATLANTIS S.A. nabyło akcje Emitenta w ilości 7.500.000 która to ilość stanowi 3,33 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 7.500.000 głosów stanowiących 3,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz 2) FON S.A. nabyło akcje Emitenta w ilości 7.500.000 która to ilość stanowi 3,33 %
udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 7.500.000 głosów stanowiących 3,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wobec powyższego DAMF Invest S.A. pośrednio nabył łącznie 15.000.000 akcji Emitenta która to ilość stanowi 6,66 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 15.000.000 głosów, stanowiących 6,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. DAMF Invest S.A. poinformował , że przed zawarciem transakcji z dnia 28.10.2011r. posiadało pośrednio przez swoje podmioty zależne i) Atlantis S.A., ii) FON S.A. oraz iii) Urlopy.pl S.A. łącznie 67.500.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 30 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 67.500.000 głosów, stanowiących 30 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. DAMF Invest S.A. poinformował, że aktualnie pośrednio przez swoje podmioty zależne posiada łącznie 82.500.000 akcji Emitenta, która to ilość
stanowi łącznie 36,66 % udziału w kapitale zakładowym Stark Development S.A. i uprawnia pośrednio do oddania 82.500.000 głosów, stanowiących 36,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w tym: - 35.625.000 akcji Emitenta jako podmiot dominujący wobec Fon S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 15,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 35.625.000 głosów, stanowiących 15,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta. - 35.625.000 akcji Emitenta jako podmiot dominujący wobec Atlantis S.A. w Płocku która to ilość stanowi 15,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 35.625.000 głosów, stanowiących 15,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, - 11.250.000 akcji Emitenta jako podmiot dominujący wobec Urlopy.pl S.A. w Płocku, która to ilość stanowi 5 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 11.250.000 głosów, stanowiących 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. DAMF Invest S.A. poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta Ponadto DAMF Invest S.A. poinformował, że inne podmioty od niej zależne poza i) Atlantis S.A., ii) FON S.A. oraz iii) Urlopy.pl S.A. nie posiadają akcji Stark Development S.A. oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARK DEVELOPMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
32 202-31-46 32 202-31-47
(telefon) (fax)
starkdev@starkdev.pl www.starkdev.pl
(e-mail) (www)
954-25-59-197 240395567
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2011-11-07 Maciej Faltus Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqzlgqf

Podziel się opinią

Share
dqzlgqf
dqzlgqf