Trwa ładowanie...
d2u83c6
espi
03-12-2010 08:52

SUWARY - Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie. (48/2010)

SUWARY - Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie. (48/2010)

d2u83c6
d2u83c6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ( "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, 2 grudnia 2010 roku Spółka podpisała z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, będącym "Instytucją Pośredniczącą II stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013" ("IP II") umowę o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007?2013 ( "Umową")I. Umowa określa zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji lub wyłącznie refundacji wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu pn. "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30 L", zwanego dalej "Projektem"II. Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 883 748,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset
osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych 00/100).Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 3 183 400,00 PLN (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100).Spółka zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości1 687 202,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote 00/100).III. Na mocy przedmiotowej umowy IP II przyznało Spółce dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007?2013 w kwocie nieprzekraczającej: 1 496 198,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) stanowiącej maksymalnie 47,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:1) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej 1 271 768,30 PLN (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt
osiem złotych 30/100) co stanowi 39,95 % wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz 85,00 % kwoty dofinansowania- wydatki majątkowe w kwocie 1 271 768,30 PLN2) współfinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 224 429,70 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 70/100) co stanowi 7,05 % wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz 15,00 % kwoty dofinansowania:- dział: 150, rozdział 15011, paragraf 6209, w kwocie 224 429,70 PLNIV. Umowa wskazuje okres realizacji Projektu:1) rozpoczęcie realizacji: lipiec 20102) zakończenie realizacji: sierpień 2011V. Zabezpieczeniem przedmiotowej umowy jest wystawiony przez Spółkę weksel in blanco.VI. W Umowie wskazano, iż przypadku, gdyby Spółka wykorzystała całość lub część dofinansowania:1) niezgodnie z przeznaczeniem,2) z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,3) pobrała całość lub część dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości,Spółka zobowiązana będzie do zwrotu tych środków
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w sposób określony przez IP II, odpowiednio na rachunek bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na rachunek bankowy IP II.Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) . | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u83c6

| | | SUWARY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SUWARY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 95-200 | | Pabianice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Piotra Skargi | | 45/47 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 225 22 49 | | 042 214 53 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@suwary.com.pl | | www.suwary.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 731-10-07-350 | | 471121807 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Iwona Menes - Malinowska Wiceprezes Zarządu
2010-12-03 Wioletta Kubicz - Kwiatkowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u83c6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2u83c6