Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

SUWARY - Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. (1/2015)

SUWARY - Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. (1/2015)
Share
d2emy1g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym 26 stycznia 2015 roku, w związku z zawarciem umowy przedwstępnej z Panem Szczepanem Kwiatkiem (?Zbywca?), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2010 z dnia 20.09.2010, i raporcie nr 46/2010 z dnia 23.12.2011r. Spółka podpisała umowę sprzedaży (?Umowa?) 2 udziałów (?Udziały?) Kartpol Group Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy. Cena zakupu Udziałów wyniosła 1.704.456,00 PLN (jeden milion siedemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych). Przeniesienie własności Udziałów na Suwary S.A. nastąpiło z chwilą podpisania Umowy. Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości tej umowy lub co najmniej 200.000 euro. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zapłata za 2 Udziały Kartpol Group Sp. z o.o. nastąpi ze środków bieżących Spółki. Kartpol Group Sp. z o.o. od dnia 20 września 2010 roku jest spółką
zależną od Suwary S.A. Od dnia 20 września 2010 roku Suwary S.A. dokonała następujących transakcji zakupu udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.: - 39 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Jerzego Kamińskiego (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010 r.), - 39 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010r.), - objęciu 10 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycia kapitału zakładowego w Kartpol (RB 42/2010 z dnia 20.09.2010 r.) - 11 udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Jerzego Kamińskiego (RB 39/2011 z dnia 15.09.2011r.) - 3 udziały Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 47/2011 z dnia 23.12.2011r.) - 3 udziały Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 37/2012 z dnia 19.12.2012r.) - 3 udziały Kartpol Group Sp. z o.o. od Pana Szczepana Kwiatka (RB 1/2014 z dnia 9.01.2014r.) Po przeniesieniu własności 2 udziałów Kartpol na Suwary S.A. Spółka jest w posiadaniu 110 udziałów Kartpol Group stanowiących 100%
kapitału zakładowego Kartpol Group Sp. z o.o. Kartpol jest producentem opakowań do chemii budowlanej. Spółka planuje w przyszłości kontynuację dotychczasowej działalności Kartpol Group Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200 Pabianice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Piotra Skargi 45/47
(ulica) (numer)
042 225 22 49 042 214 53 31
(telefon) (fax)
office@suwary.com.pl www.suwary.com.pl
(e-mail) (www)
731-10-07-350 471121807
(NIP) (REGON)
d2emy1g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Dariusz Dombrowski Prokurent
2015-01-26 Katarzyna Muszyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g