Trwa ładowanie...
d1lpkm2
espi

SUWARY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013

SUWARY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
Share
d1lpkm2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31
Dane skonsolidowane
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 22 361 21 101 5 441 4 756
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 793 1 335 193 301
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 178 1 054 43 238
Zysk (strata) netto (117) 5 009 (28) 1 129
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (117) 4 938 (28) 1 113
Zysk* na akcję (PLN) (0,03) 1,07 (0,01) 0,24
Rozwodniony zysk* na akcję (PLN) (0,03) 1,07 (0,01) 0,24
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 337 782 325 176
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 167 (3 188) 41 (719)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 733) 1 151 (422) 259
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (229) (1 255) (56) (283)
Bilans
Aktywa 95 929 97 988 23 465 23 819
Zobowiązania długoterminowe 20 154 21 857 4 930 5 313
Zobowiązania krótkoterminowe 25 762 26 001 6 302 6 320
Kapitał własny 50 013 50 130 12 234 12 186
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 50 013 50 130 12 234 12 186
Dane jednastkowe
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 14 630 11 645 3 560 2 625
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 367 277 89 62
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 377 43 578 10
Zysk (strata) netto 2 374 200 578 45
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 374 200 578 45
Zysk* na akcję (PLN) 0,51 0,04 0,13 0,01
Rozwodniony zysk* na akcję (PLN) 0,51 0,04 0,13 0,01
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (475) 1 624 (116) 366
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 486 (3 044) 118 (686)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (126) 46 (31) 10
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (115) (1 374) (28) (310)
Bilans
Aktywa 83 078 79 026 20 321 19 210
Zobowiązania długoterminowe 15 263 14 723 3 733 3 579
Zobowiązania krótkoterminowe 18 289 17 151 4 474 4 169
Kapitał własny 49 526 47 152 12 114 11 462
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 49 526 47 152 12 114 11 462
W okresach objętych skróconym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowychzastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.12.2012: 4,0882 PLN/EUR, 31.12.2011: 4,4168 PLN/EUR, 30.09.2012: 4,1138 PLN/EUR,- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.10 - 31.12.2012: 4,1099 PLN/EUR, 01.10 - 31.12.2011: 4,4365 PLN/EUR, 01.01.2011 - 30.09.2012: 4,1636 PLN/EUR.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu oraz bilansu zostały zaprezentowane na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, czyli na 31.12.2012 r. i 30.09.2012 r.* zysk netto przypadający akcjonariuszom SUWARY S.A.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdania finansowe.pdf Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY za okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe SUWARY S.A. za okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje uzupełniające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe za okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-14
SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
95-200 Pabianice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Piotra Skargi 45/47
(ulica) (numer)
042 225 22 54 042 214 53 31
(telefon) (fax)
office@suwary.com.pl www.suwary.com.pl
(e-mail) (www)
731-10-07-350 471121807
(NIP) (REGON)
d1lpkm2

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Walter Kuskowski Prezes Zarządu
2013-02-14 Adam Laskowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lpkm2

Podziel się opinią

Share
d1lpkm2
d1lpkm2