Trwa ładowanie...
d16t4kv

SUWARY - Zawarcie dwóch umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi pr...

SUWARY - Zawarcie dwóch umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (52/2010)

Share
d16t4kv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie dwóch umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RB 52/2010 Zawarcie dwóch umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013Zarząd SUWARY S.A. w Pabianicach ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, 28 grudnia 2010 roku, w związku z otrzymaniem od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. ("BGK") zawiadomienia o przyznaniu Promesy Premii Technologicznej oraz podpisaniu umów o udzielenie kredytu technologicznego z BRE Bank S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2010 z dnia 20.12.2010, dla projektów:- Innowacyjna technologia specjalnego systemu chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych- Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchemSpółka podpisała odrębnie dwie niezależne, analogiczne umowy z BGK o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie Spółce przez BGK dofinansowania na realizację projektu: Innowacyjna technologia specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 3.521.500,00PLN. Środki gwarantowane przez Spółkę, stanowiące udział własny Spółki w inwestycji technologicznej stanowią 25% kosztu całkowitego projektu. W wyniku podpisanej umowy Spółka otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1.584.675,00PLN stanowiące 60% całkowitej kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, która wynosi 2.641.125,00PLN. Suma 2.641.125,00PLN jest kwotą, na którą zaciągnięty został kredyt technologiczny opisany przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 50/2010 z 20.12.2010 roku. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczął się 16 grudnia 2010 roku i zakończy się 31 marca 2013 roku.Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie Spółce przez BGK
dofinansowania na realizację projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 3.511.800,00PLN. Środki gwarantowane przez Spółkę, stanowiące udział własny Spółki w inwestycji technologicznej stanowią 25% kosztu całkowitego projektu. W wyniku podpisanej umowy Spółka otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1.580.310,00PLN, stanowiące 60% całkowitej kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, która wynosi 2.633.850,00PLN. Suma 2.633.850,00PLN jest kwotą, na którą zaciągnięty został kredyt technologiczny opisany przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 50/2010 z 20.12.2010 roku. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczął się 16 grudnia 2010 roku i zakończy się 30 września 2012 roku.Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów stanowią weksle kaucyjne in blanco z deklaracjami wekslowymi.Warunki obydwu umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny
osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 nie odbiegają od przyjętych standardów.Powyższe umowy nie są umowami znaczącymi w rozumieniu przepisów § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Walter T. Kuskowski Prezes Zarządu
2010-12-29 Iwona Menes - Malinowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

Podziel się opinią

Share
d16t4kv
d16t4kv