Trwa ładowanie...
d6cgrng
d6cgrng
espi

SUWARY - Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A. (13/2014)

SUWARY - Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A. (13/2014)
Share
d6cgrng

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Suwary S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SUWARY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2014 roku otrzymał od Pana Waltera T. Kuskowskiego ("Akcjonariusz"), zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 2.2 i ust 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), iż w wyniku transakcji kupna akcji Suwary S.A. ("Spółka") zawartej w dniu 8 kwietnia 2014 roku, udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Suwary S.A. po rozliczeniu tej transakcji zwiększył się o ponad 1%. Przed zwiększeniem stanu posiadania akcji Suwary S.A. o ponad 1% , jako podmiot pośrednio dominujący najwyższego szczebla wobec Wentworth Tech Sp. z o.o. oraz jako jedyny wspólnik Savtec Sp. z o.o. Akcjonariusz posiadał łącznie 2 768 800szt. akcji Suwary S.A. dających 59,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 2 768 800 głosów, stanowiących 59,99% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Aktualnie, po rozliczeniu transakcji zakupu akcji Suwary S.A. w dniu 8 kwietnia 2014r. przez Savtec Sp. z o.o. , jako podmiot pośrednio dominujący najwyższego szczebla wobec Wentworth Tech Sp. z o.o. oraz jako jedyny wspólnik Savtec Sp. z o.o. Pan Walter T. Kuskowski posiada łącznie 2 815 293 akcje Suwary S.A. dające 61% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do wykonania 2 815 293 głosów, stanowiących 61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Inne podmioty, dla których Akcjonariusz jest podmiotem dominującym lub w których występuje jako wspólnik nie posiadają bezpośrednio lub pośrednio akcji Suwary S.A. Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o. ani Akcjonariusz nie są stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia Pan Walter T. Kuskowski zamierza zwiększać swój udział w ogólnej liczbie głosów Spółki. Celem
zwiększania tego udziału jest wzrost zaangażowania Akcjonariusza w Spółkę oraz możliwość realizacji wyższego zwrotu z zaangażowanego kapitału wynikającego z przewidywanego rozwoju Spółki i Grupy Suwary. Podstawa prawna: art. 69 ust. 2.2 i ust 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200 Pabianice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Piotra Skargi 45/47
(ulica) (numer)
042 225 22 49 042 214 53 31
(telefon) (fax)
office@suwary.com.pl www.suwary.com.pl
(e-mail) (www)
731-10-07-350 471121807
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Adam Laskowski Członek Zarządu
2014-04-10 Katarzyna Muszyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6cgrng

Podziel się opinią

Share
d6cgrng
d6cgrng