Trwa ładowanie...
dunn2dx
dunn2dx
espi

SYGNITY - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 10 stycznia 2013 roku...

SYGNITY - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 10 stycznia 2013 roku (3/2013)
Share
dunn2dx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 10 stycznia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 10 stycznia 2013 roku, na którym reprezentowanych było 4.254.942 ważnych głosów z 4.254.942 akcji, stanowiących 35,7972 % kapitału zakładowego Sygnity, podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, oraz - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2012 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 419 626 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1
stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2012 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 12 046 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 12 060 tysięcy złotych. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 2 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku Zatwierdza się: - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, oraz - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, w tym skonsolidowany bilans na
dzień 30 września 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 398 401 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 września 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 11 452 tysięcy złotych oraz całkowitą stratę w wysokości 11 414 tysięcy złotych. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 3 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, a także
zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 4 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2012 roku, w ten sposób, że strata netto w wysokości 12 046 tysiące złotych pokryta zostanie z zysku wypracowanego w latach następnych. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 5 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie
Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku, w tym: - za okres od dnia 10 lipca 2012 roku do dnia 12 września 2012 roku, tj. za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 lipca 2012 roku (na podstawie art. 383 Kodeksu spółek handlowych), - za okres od dnia 12 września 2012 roku do dnia 30 września 2012 r., tj. za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 3.694.942 głosy "za" 0 głosów "przeciw" oraz 560.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 6 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 3.604.942 głosy "za" 0 głosów "przeciw" oraz 650.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 7 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których
oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 3.604.942 głosy "za" 0 głosów "przeciw" oraz 650.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 8 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Taczanowskiej Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Taczanowskiej absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 3.604.942 głosy "za" 0 głosów "przeciw" oraz 650.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 9 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity
Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Biedrzyckiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Norbertowi Biedrzyckiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 2.452.842 głosy "za" 1.152.100 głosów "przeciw" oraz 650.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 10 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Paszyńskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Andrzejowi Paszyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez
niego obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 3.604.942 głosy "za" 0 głosów "przeciw" oraz 650.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 11 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ilonie Weiss Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Ilonie Weiss absolutorium z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 1.264.218 głosów "za" 2.340.724 głosy
"przeciw" oraz 650.000 głosów "wstrzymujących się". Niniejsza uchwała nie została podjęta, wobec czego Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Pani Ilonie Weiss z tytułu wykonywania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Uchwała nr 12 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 13 z dnia
10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.973.151 - akcje te stanowią 33,4264 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 3.973.151, w tym: 3.973.151 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 14 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi
Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 15 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna
liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 16 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.891.983 - akcje te stanowią 32,7435 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 3.891.983, w tym: 3.891.983 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 17 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy Na podstawie art. 393
pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 3.694.942 głosy "za" 0 głosów "przeciw" oraz 560.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 18 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik
głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 19 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Retmanowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Andrzejowi Retmanowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 20 z dnia 10 stycznia 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Przemysławowi Aleksandrowi Schmidtowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 21 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu
Grzegorzowi Szymańskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 22 z dnia 10 stycznia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Pawłowi Turno absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba
ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 3.973.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 281.790 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 23 z dnia 10 stycznia 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Woźniakowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku. Wynik głosowania tajnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 4.254.942 głosy "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego w roku obrotowym 2012 ? 2013 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") postanawia co następuje: § 1. [Utworzenie Programu] 1. Mając na celu: 1/ stworzenie w Spółce mechanizmu motywującego członków Zarządu do działań zapewniających wzrost wartości Spółki jak również wzrost zysku netto, 2/ potrzebę stabilizacji kadry menedżerskiej, 3/ wynagrodzenie wkładu członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągniętego przez Spółkę wyniku finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszy program motywacyjny (dalej "Program Motywacyjny" albo "Program"). 2. Programem Motywacyjnym objęci będą członkowie Zarządu Spółki, spełniający kryteria wskazane w art. 362 § 1 pkt. 2) ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej "Uczestnicy Programu", albo "Osoby Uprawnione"), którzy wskazani zostaną uchwałą Rady Nadzorczej. Łączna liczba osób objętych Programem nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. 3. Program Motywacyjnym
zostanie przeprowadzony za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2013 roku ("Rok Obrotowy" albo "Rok Realizacji Programu"). § 2. [Zasady realizacji Programu] 1. Uczestnicy Programu uzyskają prawo do nabycia od Spółki lub podmiotu wskazanego przez Spółkę nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki (dalej "Opcje"). Jedna Opcja uprawnia do nabycia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki (dalej "Akcja") po cenie 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną Akcję. Osoba Uprawniona będzie mogła zrealizować Opcje po ziszczeniu się warunków określonych w niniejszej uchwale. 2. Osoby Uprawnione będą mogły zrealizować Opcje pod warunkiem, że Spółka wykaże w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki, sporządzonym za Rok Obrotowy (dalej "Przesłanka Ogólna") zysk netto w wysokości co najmniej 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Zysk netto zostanie ustalony bez uwzględnienia efektów finansowych zdarzeń
niezwiązanych z normalną działalnością Spółki, w tym w szczególności: wyniku na przeszacowaniu majątku aktualnego i przyszłego, wyniku na sprzedaży majątku trwałego, efektów finansowych transakcji pozornych oraz wszystkich kosztów związanych z wdrożeniem i uruchomieniem niniejszego Programu. 3. Warunkiem realizacji Programu w pełnym zakresie jest nabycie przez Spółkę do 150.000 Akcji, z uwzględnieniem dotychczas nabytych przez Spółkę 87.996 Akcji na zasadach określonych uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku, z uwzględnieniem każdorazowej zmiany tejże uchwały. Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu 87.996 Akcji dotychczas nabytych na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku do realizacji niniejszego Programu. W przypadku, gdyby nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za Rok
Obrotowy Spółka nabyła mniej niż 150.000 Akcji, z uwzględnieniem dotychczas nabytych przez Spółkę 87.996 Akcji, Program będzie realizowany wyłącznie w części odpowiadającej liczbie faktycznie nabytych i posiadanych przez Spółkę Akcji. W takim przypadku Uczestnikom Programu będzie przysługiwało prawo do realizacji mniejszej liczby Opcji, proporcjonalnie do parytetu wynikającego z liczby Opcji przyznanych przez Radę Nadzorczą na rzecz wszystkich Uczestników Programu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program Motywacyjny w okresie jego trwania w całości lub części. 5. W przypadku gdy wskutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną nie zbyte na rzecz Uczestników Programu Akcje, Zarząd może rozporządzić nimi wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki. § 3 [Przyznanie oraz realizacja Opcji] 1. W terminie do 31 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki: 1/
sporządzi listę Uczestników Programu; 2/ określi liczbę Opcji przyznanych każdemu Uczestnikowi Programu; - z tym, że w przypadku gdy w Spółce pozostaną nieprzyznane na rzecz Uczestnika Programu Opcje lub Opcje, o których mowa w ust. 7 poniżej, Rada Nadzorcza będzie mogła w trakcie Roku Obrotowego podjąć decyzję o umieszczeniu nowej osoby na liście Uczestników Programu oraz przyznaniu jej pozostałych Opcji. 2. W terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za Rok Obrotowy, Rada Nadzorcza: 1/ stwierdzi, w oparciu o opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za Rok Realizacji Programu, czy została spełniona Przesłanka Ogólna realizacji Opcji. W przypadku nie spełnienia się Przesłanki Ogólnej, Rada Nadzorcza stwierdzi w formie uchwały brak spełnienia warunku realizacji Opcji; 2/ stwierdzi, czy dany Uczestnik Programu nie utracił Opcji zgodnie z § 3 ust. 5 i 6; 3/ ustali
liczbę Opcji podlegających realizacji przez poszczególne Osoby Uprawnione; 4/ złoży Uczestnikom Programu ofertę objęcia Akcji w ramach realizacji Opcji. 3. Osoba Uprawniona może zrealizować Opcję tj. przyjąć ofertę nabycia Akcji w terminie do dnia 30 września 2016 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Uczestnik Programu, bez względu na przyczynę, straci mandat do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce, oferta nabycia Akcji wygaśnie w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia pełnienia funkcji członka Zarządu przez Osobę Uprawnioną. Szczegółowe zasady realizacji Opcji przez Uczestników Programu zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego. 4. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku niezrealizowania Opcji w terminie do dnia 30 września 2016 roku na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, złożona przez Spółkę oferta nabycia Akcji wygasa. 5. Osoba Uprawniona utraci Opcje, jeżeli w terminie do 30 września 2013 roku umowa łącząca Uczestnika Programu ze
Spółką, na podstawie, której Uczestnik Programu świadczył dla Spółki pracę lub usługi zostanie rozwiązana przez Spółkę na podstawie w art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.) lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Programu nie będącego pracownikiem stanowiących okoliczności wskazane w art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.). 6. W przypadku, gdy umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką zostanie rozwiązana przez Spółkę z przyczyn innych niż wskazane w ust. 5 albo przez Uczestnika Programu wskutek naruszenia praw pracowniczych Uczestnika Programu, Uczestnik Programu będzie uprawniony do realizacji Opcji w liczbie proporcjonalnej do długości okresu zatrudnienia w Roku Realizacji Programu, z tym że w przypadku gdyby po dokonaniu przeliczenia powstała liczba niecałkowita Opcji, Opcje zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej. 7. Rada Nadzorcza w formie uchwały stwierdza utratę
Opcji przez Osobę Uprawnioną. W takim przypadku Rada Nadzorcza może w zakresie Opcji, do których Uczestnik Programu utracił prawo, podjąć decyzję o: 1/ podziale Opcji pomiędzy pozostałych Uczestników Programu, 2/ objęciu Programem Motywacyjnym nowej osoby, 3/ podziale Opcji pomiędzy pozostałych Uczestników Programu i przyznaniu Opcji nowej osobie, 4/ wygaśnięciu Opcji. § 4. [Regulamin] Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu oraz wszelkie inne kwestie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w niniejszej Uchwale oraz przepisy prawa, w tym postanowienia Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. § 5. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 3.044.942 głosy "za", 1.210.000 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z odstąpieniem od realizacji programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz mając na celu wdrożenie nowego programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku postanawia dokonać zmiany zdania wstępnego Uchwały Nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji
własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji na następujące: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na celu wdrożenie Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 25 z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 z dnia 10 stycznia 2013 roku działając na podstawie art. 393 pkt 6) Kodeksu Spółek Handlowych art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:" § 2 Pozostała treść Uchwały Nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 r. nie ulega zmianie. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.254.942 - akcje te stanowią 35,7972 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.254.942, w tym: 3.044.942 głosy "za", 1.210.000 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 571 10 00 022 571 10 01
(telefon) (fax)
info@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2013-01-10 Krzysztof Ducal Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dunn2dx

Podziel się opinią

Share
dunn2dx
dunn2dx