Trwa ładowanie...
d2ebm4b
d2ebm4b
espi

SYGNITY - Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (1/2013)

SYGNITY - Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (1/2013)
Share
d2ebm4b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity S.A. ("Spółka", "Sygnity") informuje, iż w dniu 9 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Legg Mason TFI S.A."), następca prawny Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. w wyniku łączenia się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informujące Sygnity o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity. Zmiana, o której mowa powyżej, wynika z wygaśnięcia z dniem 2 stycznia 2013 roku umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy Legg Mason zawartych przez Legg Mason TFI S.A. z Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. przez co wygasło uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. do wykonywania w imieniu klientów prawa głosu z akcji Spółki. Przed dniem 2 stycznia 2013 roku na rachunkach klientów, dla których Legg Mason Zarządzanie
Aktywami S.A. posiadało uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, znajdowało się 1.484.127 akcji Spółki, co stanowiło 12,49% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.484.127 głosów z tych akcji, co stanowiło 12,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień przekazania zawiadomienia Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiada prawa do głosowania z akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednocześnie, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Legg Mason TFI S.A. są uprawnione do samodzielnego wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nie akcji. Ponadto, Legg Mason TFI S.A. w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych w zawiadomieniu tym poinformował Sygnity, iż w stosunku do przekazanych wcześniej zawiadomień nie nastąpiły zmiany udziałów
procentowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz.1439 z późn. zm.), które wymagałyby stosownych zawiadomień tych funduszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 571 10 00 022 571 10 01
(telefon) (fax)
info@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
d2ebm4b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2013-01-10 Arkadiusz Lew-Kiedrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ebm4b

Podziel się opinią

Share
d2ebm4b
d2ebm4b