Trwa ładowanie...
dax9ikg
espi
07-03-2013 17:54

SYNTHOS - Rekomendacja Rady Nadzorczej Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2012 (7/2013)

SYNTHOS - Rekomendacja Rady Nadzorczej Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2012 (7/2013)

Share
dax9ikg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Rady Nadzorczej Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie a) art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami); oraz b) na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) ("Rozporządzenie"), Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 marca 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informacje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały nr VII/54/2013 w sprawie przychylenia się do wniosku Zarządu i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. wypłaty dywidendy w kwocie 1.005.670.000,00 (słownie: jeden miliard pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) zł, to jest 0,76zł
(siedemdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję która to dywidenda wypłacona zostałaby w wyniku: a. uchylenia przez Walne Zgromadzenie Synthos S.A. uchwały nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz przeznaczenia uzyskanej w ten sposób kwoty w wysokości 252.875.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. b. przeznaczenia całego zysku netto Synthos S.A. za 2012 rok do podziału między akcjonariuszy. Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z wnioskiem Zarządu Emitenta, rekomenduje wypłatę dywidendy w dwóch transzach: a. I transza w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję zostanie wypłacona dnia 25 kwietnia 2013 roku (łącznie 661.625.000,00zł słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) b. II transza w wysokości 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy) na każdą akcję zostanie wypłacona dnia 11 lipca 2013 roku, (łącznie
344.045.000,00zł, słownie trzysta czterdzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dax9ikg

| | | SYNTHOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2013-03-07 Zbigniew Lange Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dax9ikg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dax9ikg
dax9ikg