Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z
espi

SYNTHOS - Zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki przez ING Otwart...

SYNTHOS - Zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny (19/2014)
Share
d2jdt5z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. otrzymał od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 1382), że: "... w wyniku zbycia akcji spółki Synthos S.A. (dalej "Spółka") w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 7 kwietnia 2014 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "Fundusz") zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 66 470 082 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcje spółki, co stanowiło 5,02% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 66 470 082 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów. W dniu 11 kwietnia 2014 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 65 653 075 (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki, co stanowi 4,96 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 65 653 075 (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,96% ogólnej liczby głosów." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYNTHOS SA
(pełna nazwa emitenta)
SYNTHOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
033 844-18-21 033 842-42-18
(telefon) (fax)
synthos-pl@synthosgroup.com www.synthosgroup.com
(e-mail) (www)
549-000-21-08 070472049
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2014-04-14 Zbigniew Warmuz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z