Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

TARCZYŃSKI S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości oraz wykreślenie istnieją ...

TARCZYŃSKI S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości oraz wykreślenie istniejących wpisów hipotek (23/2014)
Share
d1odsjk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TARCZYŃSKI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości oraz wykreślenie istniejących wpisów hipotek | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TARCZYŃSKI S.A. (?Emitent?) informuje, iż dnia 17.11.2014 r. powziął informację, że w dniu 29.09.2014r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej do kwoty 72.000.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa miliony) w księdze wieczystej nr BB1B/00130607/2 w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wynikających z następujących umów: umowy o kredyt inwestycyjny nr M0005259 z dnia 12.01.2012r wraz ze zmianami, umowy o kredyt inwestycyjny nr M0007748 z dnia 19.06.2013r wraz ze zmianami, umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0005783 z dnia 12.04.2014r wraz ze zmianami, umowy o kredyt obrotowy nr M0007384 z dnia 11.04.2013r wraz ze zmianami. Hipoteka współobciąża nieruchomości opisane w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerach WR1W/00024056/1 (dot. nieruchomości położonej w Ujeźdźcu Małym) i nr WR1W/0027066/5 (dot.
nieruchomości położonej w Ujeźdźcu Wielkim) o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z dnia 25.09.2014r. oraz nieruchomości opisane w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie o numerach ZG1W/00017394/2, ZG1W/00017395/9, ZG1W/00017425/9 (dot. nieruchomości położonej w Sławie). Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wynosi 58.300.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta tysięcy). Łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. hipotekę umowną łączną wynosi 3.387.071,32 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden 32/100). Ustanowiona hipoteka umowna łączna jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę sporządzenia raportu. Wartość rynkowa aktywów obciążonych powyższą hipoteką przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że powziął wiadomość, iż w dniu 26.09.2014r Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia w księdze wieczystej nr BB1B/00130607/2 wszystkich dotychczasowych wpisów hipotek ustanowionych na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość wykreślonych hipotek wynosiła 43 775 000 zł. Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi Banku Zachodniego WBK i PKO BP inne niż te, które wynikają z łączących strony umów kredytowych. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100 Ujeździec Mały
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ujeździec Mały 80
(ulica) (numer)
+48 71 312 12 83 +48 71 310 30 73
(telefon) (fax)
ir@tarczynski.pl www.tarczynski.pl
(e-mail) (www)
915-15-25-484 932003793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk