Trwa ładowanie...
d251akl
espi

TECHMADEX - Zawarcie istotnych umów (13/2014) - EBI

TECHMADEX - Zawarcie istotnych umów (13/2014)
Share
d251akl

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnych umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Techmadex S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła ze Skarbem Państwa - Jednostką Wojskową nr 4226 w Warszawie (?Zamawiający?) dwie umowy na dostawę sprzętu przeładunkowego. Obie umowy zawarto w wyniku postępowania przetargowego (nr D/57/2014). O wyborze przez Zamawiającego oferty Techmadex S.A., Spółka informowała 9 czerwca 2014 r. w raporcie bieżącym nr 12/2014. Główne informacje dotyczące poszczególnych umów: Umowa nr 1: 1. Przedmiot: dostawa 2 podnośników widłowych spalinowych typu IPO 200.35.120 D, wyprodukowanych przez IPO Ltd. Karlovo, Bułgaria 2. Wartość: 1 454 000,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące) zł netto. Umowa nr 2: 1. Przedmiot: dostawa 10 wózków transportowych akumulatorowych typu ET 2, wyprodukowanych przez Balkancar Record AD, Plovdiv, Bułgaria 2. Wartość: 417 000,00 (czterysta siedemnaście tysięcy) zł netto. Główne informacje dotyczące obu umów: 1. Termin realizacji: 31 października 2014 r. 2. Kary umowne. Zgodnie z zapisami każdej z
umów, Spółka zapłaci Zamawiającemu 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy: a) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; b) gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Spółki, w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy; c) w razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie. Ponadto Spółkę obowiązują kary umowne w wysokości: a) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce wadliwego przedmiotu umowy, albo opóźnienia w usunięciu wad, ale nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy. b) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy niezrealizowanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym między innymi w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Spółkę
lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Poza powyższym, Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 145 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółce przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Spółkę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosi 5% ceny brutto i zostało wniesione w formie gwarancji. Zawarte umowy są odpowiednio trzecią i czwartą zawartą w przeciągu ostatniego roku z Zamawiającym. Łączna wartość wszystkich umów (wraz z powyższymi) zawartych z Zamawiającym w ostatnich 12 miesiącach wynosi 1 874 380,00 zł netto. Spółka za kryterium istotności umów przyjmuje co najmniej 10% wartości kapitałów własnych, wykazanych w ostatnim kwartalnym sprawozdaniu finansowym, czyli 1 300 880,20 zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Gil Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d251akl

Podziel się opinią

Share
d251akl
d251akl