Trwa ładowanie...
d2fau6p

TELFORCEONE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? zbycie akcji Spółki TelForceOne ...

TELFORCEONE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? zbycie akcji Spółki TelForceOne S.A. (14/2015)

Share
d2fau6p

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? zbycie akcji Spółki TelForceOne S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 3 września 2015 r. otrzymał od Pana Sebastiana Sawickiego ? Prezes Zarządu TelForeOne S.A., zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), o treści : "Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiam o zbyciu przeze mnie (Sebastian Sawicki ) 445 001 akcji Spółki, co stanowi 5,42 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 445 001 głosów, co stanowi 5,42 % udziału na walnym zgromadzeniu Spółki (zwanych dalej ?Akcjami?). 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie W dniu 02.09.2015 roku Sebastian Sawicki dokonał zbycia 445 001
akcji spółki TelForceOne S.A. na rzecz KAPS Investment Sp. z o. o. Zbycie akcji Spółki nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży dokonanej poza rynkiem regulowanym. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed transakcją liczba Akcji Spółki posiadanych poprzez Sebastiana Sawickiego wynosiła 545 001 akcji Spółki, co stanowiło 6,6 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 545 001 głosów, co stanowiło 6,6 % udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Na skutek realizacji transakcji opisanej powyżej, Sebastian Sawicki posiada obecnie łącznie 100 000 akcji Spółki co stanowi 1,22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 100 000 głosów, co stanowi 1,22 % udziału na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 4) Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów W okresie 12 miesięcy od zawiadomienia Sebastian Sawicki nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki Podmiotem zależnym od akcjonariusza posiadającym akcje Spółki jest KAPS Investment Sp. z o.o. 6) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie.? Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fau6p

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 119 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71/327 20 00 | | 71/327 20 09 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fau6p

Podziel się opinią

Share
d2fau6p
d2fau6p