Trwa ładowanie...
d3t5m26

TELL - Zawarcie znaczącej umowy (1/2013)

TELL - Zawarcie znaczącej umowy (1/2013)

Share
d3t5m26

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2012 z dnia 28 września 2012 r., Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. otrzymał podpisaną przez wszystkie strony (emitenta, PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ? operatora sieci Orange i Telekomunikację Polską S.A. z siedzibą w Warszawie) Umowę Agencyjną "ORANGE". Zawarta umowa obowiązuje od dnia 1 października 2012 r. i zastępuje umowy dotychczas łączące emitenta z operatorem, o których wypowiedzeniu emitent informował we wskazanym na wstępie raporcie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej przedmiotem jest zawieranie i aneksowanie przez emitenta, w imieniu i na rzecz PTK Centertel
Sp. z o.o. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A., umów o świadczenie przez te podmioty usług telekomunikacyjnych, a także świadczenie innych usług, w tym w szczególności zawieranie z klientami w imieniu własnym umów sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego i akcesoriów. Wynagrodzenie należne emitentowi za wykonanie czynności określonych w umowie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe i premie, uzależnione miedzy innymi od poziomu realizacji planów sprzedaży i kategorii salonów sprzedaży. Istotne warunki umowy, w tym jej warunki finansowe, w ocenie emitenta, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W umowie przewidziano zobowiązanie emitenta do zapłaty kary umownej: - w wysokości 500.000 zł za każdorazowe naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa PTK Centertel Sp. z o., Telekomunikacji Polskiej S.A. lub innych przedsiębiorców wskazanych przez te podmioty, których usługi lub towary oferować będzie emitent w ramach wykonywania umowy, a także
naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej; - w wysokości 100.000 zł za każdorazowe naruszenie wskazanych postanowień umowy dotyczących wyłączności i ograniczenia działalności konkurencyjnej. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez PTK Centertel Sp. z o.o. lub Telekomunikację Polską S.A. odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi szacunkowa wartość przedmiotu umowy w czasie 5 lat, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

| | | TELL S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

Podziel się opinią

Share
d3t5m26
d3t5m26