Trwa ładowanie...
d4ju8ku
espi

TESGAS S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (5/2012)

TESGAS S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (5/2012)

Share
d4ju8ku

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011 roku powziął informację, iż spółka zależna Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (PI Ćwiertnia, Podwykonawca) podpisał umowę ze spółką HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Wykonawca) z siedzibą w Wysogotowie, której przedmiotem jest wykonanie poniższych robót instalacyjnych: - instalacji wodno + kanalizacyjnych, - wentylacji i oddymiania, - instalacji tryskaczowa, - konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, - przejścia p.poż podczas realizacji inwestycji p.n. "Budowa hali sportowo ? widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w Toruniu. Strony ustaliły termin wykonania umowy do dnia 8 października 2012 roku. Za wykonanie całego przedmiotu umowy PI Ćwiertnia przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na kwotę 10.300.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych 00/100) netto co stanowi kwotę brutto w wysokości 12.669.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy
złotych 00/100). W związku z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do Podwykonawcy przewidziane zostały następujące kary umowne: - w przypadku opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów pośrednich i końcowych określonych w harmonogramie rzeczowo ? finansowym umowy w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, - w przypadku nieusunięci lub/i opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bądź gwarancji w stosunku do uzgodnionego terminu ich usunięcia ? w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, - za odstąpienie lub wypowiedzenie mowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących op stronie Podwykonawcy w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia. Niezależnie od kar umownych, Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. Zawarta umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ju8ku

| | | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TESGAS S.A. | | budownictwo | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-070 | | Dąbrowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorowska | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 89 01 600 | | (61) 89 01 602 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tesgas@tesgas.pl | | www.tesgas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-25-27-260 | | 639801998 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2012-01-20 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ju8ku

Podziel się opinią

Share
d4ju8ku
d4ju8ku