Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z
espi

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ ...

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ ? SYSTEM S.A.? korekta raportu (15/2013)
Share
d2jdt5z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ ? SYSTEM S.A.? korekta raportu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w treści raportu 15/2013, opublikowanego w dniu 6 września 2013 roku wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnym wskazaniu brzmienia firmy podmiotu, w umowach z którym Emitent przekroczył próg umowy znaczącej. Poniżej Spółka przedstawia zakres korekty. Było: "TESGAS S.A. przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej OGP Gaz ? System" Powinno być: "TESGAS S.A. przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ ? SYSTEM S.A." Było: "Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 6 września 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 5 listopada 2012 roku do dnia 6 września 2013 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.787.024,22 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złotych 22/100) brutto." Powinno być: "Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 6 września 2013 roku,
powziął informację, iż w okresie od 5 listopada 2012 roku do dnia 6 września 2013 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ ? SYSTEM S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.787.024,22 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złotych 22/100) brutto." Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorowska 9
(ulica) (numer)
(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)
777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2013-09-09 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z