Trwa ładowanie...
d2oz2uo
d2oz2uo
espi

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (18/2013)

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (18/2013)
Share
d2oz2uo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 29 października 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 10 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.796.235,01 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 01/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 12 września 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej PGNiG SPV 4 sp. z o.o.) (Zamawiający) na rozbudowę stacji gazowej redukcyjno ? pomiarowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Mikołajki o przepustowości Q=1600nm3/h na projektowaną Q=4000 nm3/h. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1.723.100,00 zł (słownie:
milion siedemset dwadzieścia trzy tysiące sto złotych 00/100) netto. W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami: - Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 0,15% wynagrodzenia umownego netto. - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, licząc od daty ustalonego przez strony umowy albo wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad 0,15% wynagrodzenia umownego netto. - za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% wynagrodzenia umownego netto. Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być potrącane z bieżących płatności
realizowanych na rzecz Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia umownego. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorowska 9
(ulica) (numer)
(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)
777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2013-10-29 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oz2uo

Podziel się opinią

Share
d2oz2uo
d2oz2uo